René Muilwijk

Backoffice Consultant

Naast economische en arbeidsrechtelijke maatregelen in verband met de coronacrisis zijn er ook fiscale maatregelen die de financiële gevolgen van de crisis enigszins moeten beperken. Zo ook op het gebied van de gedifferentieerde WW-premie.

Er zijn twee aanpassingen doorgevoerd: 

Verlengde termijn schriftelijke vastlegging 

Sinds 1 januari 2020 is de gedifferentieerde WW-premie in werking getreden. Dit houdt in dat de werkgever afhankelijk van het type contract een hoge of lage WW-premie afdraagt. De lage premie geldt voor de werknemers van wie de werkgever een (1) schriftelijke arbeidsovereenkomst (2) voor onbepaalde tijd (3) die niet een oproepovereenkomst is, heeft opgenomen in de (salaris)administratie.  

Tijdelijk hebben werkgevers de mogelijkheid om de lage premie ook toe te passen op het loon van werknemers waarmee zij weliswaar een arbeidsovereenkomst hebben gesloten voor onbepaalde tijd, maar die op 31 december 2019 nog niet schriftelijk is vastgelegd. Voor situaties waarin dit geldt, hebben werkgevers nu de mogelijkheid om voor 1 juli 2020 alsnog de overeenkomst schriftelijk vast te leggen. De reden hiervoor is dat het voor sommige werkgevers praktisch niet mogelijk is om eerder een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd schriftelijk vast te leggen. Werkgevers mogen in dit geval in de aangifte loonheffingen over de betreffende tijdvakken de indicatierubriek ‘schriftelijke arbeidsovereenkomst’ vullen met ‘ja’.
In alle andere gevallen is de hoge WW-premie van toepassing (2020: 7,94%).  

Overuren en hoge premie bij > 30% overwerk 

Voor werknemers met wie een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is gesloten mag dus de lage WW-premie toegepast worden. Hiervoor gelden enkele uitzonderingen. Eén van de uitzonderingen betreft de situatie waarin de werknemer meer dan 30% overwerkt. In dat geval moet alsnog de hoge WW-premie toegepast worden.  

Deze bepaling kan nu tot onbedoelde effecten leiden in sectoren waar, door het coronavirus, veel extra overwerk nodig is, bijvoorbeeld de zorg. De Stichting van de Arbeid heeft voorgesteld de regels op dit punt aan te passen. Minister Koolmees heeft inmiddels toegezegd met maatregelen te komen waardoor het hiervoor beschreven onbedoelde effect zal verdwijnen. Zodra deze aanpassing inhoudelijk bekend is zullen wij dit kenbaar maken. 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Florys, 0184-208208 of per mail rene@florys.nl.