René Muilwijk

Backoffice Consultant

De Arbowetgeving is met ingang van 1 juli 2017 op een aantal punten gewijzigd. In dit bericht geven we u een overzicht van de nieuwe regels. De wetgever heeft een overgangstermijn van een jaar opgenomen in de gewijzigde Arbowet. Het is daarom van belang dat u de nieuwe regels voor 1 juli 2018 toepast in uw huidige contracten.

Basiscontract arbodienstverlening

U bent verplicht om een overeenkomst te sluiten met een gecertificeerde deskundige, deze overeenkomst staat ook bekend als het basiscontract. In het basiscontract moet geregeld zijn hoe de deskundigen hun werk op een professionele wijze kunnen vervullen. Daarnaast moet er in de overeenkomst bijzondere aandacht zijn voor de taken van de bedrijfsarts.
 

Open spreekuur

Een werknemer moet de mogelijkheid hebben om een bedrijfsarts te consulteren over individuele, persoonsgerichte en gezondheidsvragen die in relatie staan tot het werk. Het is van belang dat de werknemer op de hoogte is van deze mogelijkheid. U krijgt geen persoonlijke informatie over het consult wanneer de werknemer geen expliciete toestemming heeft gegeven.
 

Vrije toegang werkvloer

Door de vrije toegang tot de werkvloer krijgt de bedrijfsarts een goed inzicht in de arbeidsomstandigheden.
 

Second opinion

Een werknemer heeft het recht om een andere bedrijfsarts te raadplegen indien hij twijfelt over het advies van de begeleidende bedrijfsarts. De bedrijfsarts kan zo’n verzoek enkel weigeren wanneer er sprake is van een zwaarwegende reden. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer er geen enkele grond bestaat voor een second opinion. De arts die de second opinion uitvoert bespreekt de resultaten daarvan met de eerste bedrijfsarts. De kosten zijn altijd voor uw rekening.
 

Klachtenprocedure

Elke bedrijfsarts moet een klachtenprocedure hebben. Iedere werknemer beschikt over de mogelijkheid om van deze procedure gebruik te maken.
 

Duidelijkere rol preventiemedewerker

Binnen elk bedrijf moet tenminste een preventiemedewerker aanwezig zijn. De preventiemedewerker is belast met het opstellen en uitvoeren van een risico-inventarisatie, het adviseren en samenwerken met de ondernemingsraad en personeels-vertegenwoordiging omtrent de maatregelen die genomen moeten voor een goed veiligheidsbeleid, daarnaast moet hij deze maatregelen uitvoeren.
 

Grotere medewerkersbetrokkenheid

De werknemersvertegenwoordiging krijgt instemmingsrecht bij de keuze voor de preventiemedewerker en diens rol in de organisatie. De bedrijfsarts en andere deskundigen hebben de mogelijkheid om overleg te voeren met de Ondernemingsraad, de personeelsvertegenwoordiging of de betrokken medewerkers. Dit heeft tot doel dat de werknemers en deskundigen beter met elkaar kunnen samenwerken.
 

Toezicht en handhaving

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid krijgt meer mogelijkheden om sancties op te leggen aan werkgever, arbodienstverleners en bedrijfsartsen wanneer ze de regelgeving en het basiscontract niet naleven.
 
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit bericht, dan kunt u ons bereiken via: 0184-208200 of backoffice@florys.nl