Gysette Stuurbrink

Juridisch Medewerker
Florys HR

De Wet verbetering poortwachter verplicht bedrijven om een verzuimprotocol te hebben. Wil jij een verzuimprotocol opstellen voor jouw organisatie of weten of alle belangrijke onderdelen in jouw verzuimprotocol zijn opgenomen? Dan is dit artikel bestemd voor jou. 

Onderdelen verzuimprotocol 

Wat moet er in je verzuimprotocol staan? We sommen het voor je op: 

  1. Ziekmelden 
  2. Bereikbaarheid  
  3. Arbodienst 
  4. Betaling 
  5. Langdurige ziekte 
  6. Re-integratie 
  7. Beter melden 
  8. Ziekte en vakantie 
  9. Privacy en inzage 
  10. Maatregelen  

Doel van verzuimbeleid 

Aan het begin van het verzuimprotocol kun je een inleiding opnemen waarin je toelicht wat er in het protocol staat en waarom het is opgesteld. 

Ziekmelden 

Spreek af hoe je werknemers zich ziek kunnen melden en wanneer. Daarnaast kun je opnemen dat een werknemer zich persoonlijk moet ziekmelden en niet via iemand anders, behalve in uitzonderlijke gevallen. 

Bereikbaarheid 

Neem in het verzuimprotocol op dat de werknemer bereikbaar moet zijn. Voor de eerste dagen kun je de werknemer verplichten om tussen bepaalde tijdstippen thuis te blijven en telefonisch bereikbaar te zijn. Geef daarbij aan dat het mogelijk is dat er een controle plaatsvindt in de vorm van een huisbezoek.  

Arbodienst 

In het verzuimprotocol vermeld je de werkzaamheden en (contact)gegevens van de arbodienst. Daarnaast kun je de werknemer informeren over de mogelijkheid dat hij een oproep krijgt voor het spreekuur van de Arboarts. Vermeld daarbij dat de werknemer verplicht is om mee te werken aan een medisch onderzoek. 

Betaling  

Leg uit hoe de werknemer tijdens de periode van ziekte betaald krijgt en hoeveel. Betreft jouw organisatie een uitzendonderneming? Dan is een toelichting over de betaling bij een uitzendovereenkomst met uitzendbeding ook handig. Mogelijk ben je eigenrisicodrager voor de Ziektewet. Deze informatie kun je ook opnemen in het verzuimprotocol. 

Langdurig ziek 

Leg uit wat er gebeurt wanneer de werknemer langdurig ziek is, zoals het opstellen van een plan van aanpak na acht weken ziekte. 

Re-integratie

Neem in het verzuimprotocol op wat tijdens ziekte de verantwoordelijkheden van de werknemer zijn. Bijvoorbeeld dat hij verplicht is om mee te werken aan zijn re-integratie. De werknemer moet alles in het werk stellen om weer beter te worden zodat hij weer aan de slag kan in zijn oude functie. Daarom mag een werknemer geen activiteiten ondernemen die herstel kunnen belemmeren. Hieronder valt bijvoorbeeld ook op vakantie gaan. Bekijk hier het artikel dat we daarover hebben geschreven. 

Beter melden 

Uiteraard is het ook praktisch om aan te geven hoe de werknemer zich beter kan melden. Vermeld daarbij hoe en wanneer dit moet. 

Ziekte en vakantie 

Leg uit welke regels er gelden voor het ziek worden tijdens vakantie of het op vakantie gaan wanneer de werknemer al ziek is. Meer informatie hierover kun je vinden in het artikel dat we geschreven hebben over ziekte en vakantie. 

Privacy en inzage 

Neem in je verzuimprotocol op dat jouw organisatie zich bij het opbouwen van het ziektedossier houdt aan de regels die gelden op grond van de AVG. Daarnaast heeft de medewerker recht op inzage in het dossier. Neem ook op hoe de werknemer een verzoek tot inzage kan indienen. 

Maatregelen 

Leg uit dat je maatregelen kunt nemen wanneer de werknemer zich niet aan de afspraken in het verzuimprotocol houdt. Dit kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor de loondoorbetaling of de hoogte van de Ziektewetuitkering.  

Tips 

Stem het verzuimprotocol af op jouw organisatie. Zo kun je de formulering aanpassen aan de wijze zoals het binnen jouw organisatie gebruikelijk is. Je kunt tijdens het opstellen je werknemers er ook bij betrekken. Heb je een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging? Dan is het verzuimprotocol alleen geldig als zij ermee instemmen. Maak aan je werknemers ook duidelijk dat er een verzuimprotocol is en waar ze dit kunnen vinden. 

Tot slot 

In dit artikel vind je een overzicht van de afspraken die je kunt opnemen in een verzuimprotocol. Uiteraard kun je aanvullende afspraken maken in je verzuimprotocol. Wil je voor jouw organisatie een verzuimprotocol opstellen of laten controleren of deze up-to-date is? We kijken graag met je mee! Neem contact met ons op via info@florys.nl of 0184 – 208 208