René Muilwijk

Backoffice Consultant

In de nieuwe cao Bouw&Infra is een eenmalige vergoeding vastgelegd. Deze vergoeding dient in december uitbetaald te worden aan werknemers die op 29 juni 2020 in dienst waren bij de werkgever. Hebben uitzendkrachten ook recht op deze eenmalige uitkering? 

Eénmalige uitkering 

In de nieuwe cao Bouw&Infra is de bepaling opgenomen dat werknemers per 1 december 2020 een loonsverhoging van 2% op het feitelijk loon krijgen. Daarnaast is vastgelegd dat er recht bestaat op een éénmalige uitkering van € 350,-. Er bestaat recht op de éénmalige uitkering als er op 29 juni 2020 sprake was van een werknemer in de zin van de cao Bouw&Infra. 

Toepassing uitzendcao 

In de huidige ABU/NBBU-cao staat in het artikel over de werkingssfeer het volgende: “als de uitzendonderneming een uitzendkracht ter beschikking stelt aan een opdrachtgever die gebonden is aan de CAO Bouw & Infra en op deze uitzendonderneming de CAO voor Uitzendkrachten van toepassing is, geldt dat de uitzendonderneming verplicht is bij de opdrachtgever uit te vragen en aan de uitzendkracht te bevestigen welke specifieke bepalingen uit bijlage 2 van de CAO Bouw & Infra voor hem gelden”. 

De eenmalige uitkering is opgenomen in bijlage 7 van de cao Bouw&Infra (na een vernummering van bijlage 2). In bijlage 7 staat vermeld dat onder ‘werknemer’ ook de uitzendkracht moet worden verstaan.  

Wij concluderen hieruit dat klanten die actief zijn in de bouw ervoor moeten zorgen dat ‘hun’ uitzendkrachten de eenmalige uitkering ontvangen. Voor zover klanten hierover geen contact met je zoeken, kun je overwegen om zelf het initiatief te nemen door je klanten op de eenmalige uitkering te wijzen.  

Uitvoeringsproblemen 

De afspraken omtrent de eenmalige uitkering brengen voor uitzendorganisaties uitvoeringsproblemen met zich. Een werknemer kan aanspraak maken op de eenmalige uitkering als hij op 29 juni 2020 ter beschikking gesteld was aan een bouwonderneming. Het ligt in lijn met de cao-afspraak om de eenmalige uitkering in rekening te brengen bij de bouwonderneming waaraan de uitzendkracht op 29 juni 2020 ter beschikking was gesteld. Wat doe je echter als de uitzendkracht inmiddels aan een andere bouwonderneming ter beschikking is gesteld? Of wat gebeurt er als de flexkracht op 29 juni 2020 bij een bouwonderneming aan de slag was, maar inmiddels bij een klant in een andere sector werkt of zelfs geheel uit dienst is? Wij helpen je graag bij de uitvoering van de afspraken die in de cao Bouw&Infra zijn vastgelegd.  

Als je vragen hebt over dit bericht kun je contact opnemen met je contactpersoon bij Florys. Natuurlijk kun je ons ook bellen via ons telefoonnummer 0184-208200 of een mail sturen naar backoffice@florys.nl