Geert Pijper

Afdelingsmanager
Florys HR

Per 1 juli 2023 krijgen de wijzigingen in de uitzendcao’s effect. Eén van de grootste wijzigingen betreft de rechtspositie van zieke uitzendkrachten. Werknemers die werkzaam zijn op basis van een uitzendovereenkomst met uitzendbeding, blijven bij ziekte in dienst. Dat heeft verstrekkende gevolgen. Uitzendondernemers doen er goed aan zich daarop tijdig voor te bereiden en eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet te overwegen.

Nieuwe situatie

Werknemers die een uitzendovereenkomst met uitzendbeding hebben en ziek worden, blijven per 1 juli 2023 in dienst van de uitzendwerkgever. De ziekte leidt dan niet meer tot het einde van de uitzendovereenkomst. Dit leidt ertoe dat de uitzendwerkgever tijdens ziekte het loon moet doorbetalen én uitvoering moet geven aan de re-integratieverplichtingen (Wet verbetering poortwachter). Werknemers die op de einddatum van het dienstverband nog ziek zijn, gaan ziek uit dienst en hebben vervolgens in veel gevallen recht op een Ziektewetuitkering.

Ziektewetuitkering

Werkgevers die geen eigenrisicodrager zijn voor de Ziektewet, betalen in de uitzendsector relatief hoge werkgeverslasten (Werkhervattingskas). Eén van de componenten van deze Werkhervattingskas betreft de premie voor de Ziektewet. In 2023 bedraagt deze premie voor kleine en startende werkgevers in sector 52 (Uitzendbedrijven) 4,73%. In ruil daarvoor betaalt het UWV aan zieke ex-werknemers een Ziektewetuitkering en vervult het UWV (na beëindiging van het dienstverband) de re-integratieverplichtingen.

Werkgeverslasten

Als gevolg van de wijzigingen in de uitzend-cao’s ontvangen zieke werknemers pas na beëindiging van het dienstverband een Ziektewetuitkering. De instroom in de Ziektewet zal hierdoor afnemen. Dat geldt op korte termijn echter niet voor de ZW-premie die werkgevers moeten afdragen. Gelet op het toegepaste systeem (T-2) valt een forse verlaging van de ZW-premie niet eerder dan per 2025 te verwachten.

Eigenrisicodragerschap

Gelet op het voorgaande is het voor uitzendwerkgevers die geen eigenrisicodrager zijn, zinvol om de overstap naar het eigenrisicodragerschap te overwegen. Het is slechts 2x per jaar mogelijk om die overstap te maken, namelijk per 1 januari en per 1 juli. Omdat de aanvraag 13 weken voorafgaand aan deze datum bij de Belastingdienst binnen moet zijn, is het van belang om snel actie te ondernemen. Werkgevers die per 1 juli 2023 eigenrisicodrager willen worden, moeten zich vóór 1 april 2023 aanmelden.

Onderneem actie

Bij de keuze om eigenrisicodrager te worden spelen meerdere aspecten een rol. Naast het financiële aspect wegen onder meer de uitvoerbaarheid, risicobereidheid en aanwezige kennis mee. Voordat je de keuze voor eigenrisicodragerschap maakt is het van belang om de voor jouw situaties relevantie aspecten af te wegen. Het is daarom zinvol om tijdig actie te ondernemen.

Lukt het niet meer om voor 1 april een keuze te maken, maar overweeg je toch om per 1 juli eigenrisicodrager te worden? Overweeg dan om het eigenrisicodragerschap pro forma aan te vragen. Daardoor ontstaat meer tijd om een afgewogen beslissing te nemen. Het pro forma aanvragen van het eigenrisicodragerschap is mogelijk tot 1 april.

Vragen naar aanleiding van bovenstaande informatie? Dan kun je contact opnemen met je contactpersoon bij Florys. Natuurlijk kun je ook bellen met ons algemene nummer 0184-208208 of een mail sturen naar info@florys.nl.