Douwe de Haan

Arbeidsjurist

Vroeg of laat krijgt iedere werkgever ermee te maken: een zieke werknemer. Zo’n situatie brengt veel vragen met zich. Wat mag er van de werknemer verwacht worden? Is hij verplicht om mee te werken aan een onderzoek van de bedrijfsarts? Mag hij vakantie opnemen? In de praktijk blijkt het nuttig om vooraf heldere regels vast te stellen. Hierdoor is voor werkgever en werknemer duidelijk wat de afspraken zijn. In dit bericht informeren we u over belangrijke zaken die in een verzuimprotocol vastgelegd kunnen worden. 

Verzuimprotocol
Iedere werkgever is op grond van het instructierecht bevoegd om regels op te stellen die gelden voor zieke werknemers. Om er zeker van te zijn dat de werknemer met die regels bekend is, raden we aan om werknemers te vragen te tekenen voor ontvangst van het verzuimprotocol. 
 
Inhoud
In een verzuimprotocol kunnen dus regels worden vastgelegd die gelden voor het geval een werknemer ziek is. Wij adviseren om in ieder geval regels op te stellen ten aanzien van: 
- de wijze van ziekmelden; 
- ziekte tijdens verblijf in het buitenland; 
- de bereikbaarheid van de werknemer; 
- het meewerken aan onderzoeken door een bedrijfsarts; 
- het meewerken aan herstel; 
- het accepteren van passende arbeid; 
- activiteiten die de zieke werknemer wel/niet mag verrichten; 
 
Praktijkvoorbeeld
In een recente uitspraak van de kantonrechter Alkmaar speelde het verzuimprotocol een belangrijke rol. De casus was in grote lijnen als volgt: een medewerkster wenst, aansluitend op haar vakantie, voor een aantal maanden onbetaald verlof op te nemen in verband met een bezoek aan haar woning in de Dominicaanse Republiek. Op de dag voor haar vakantie en haar vertrek meldt de werkneemster zich ziek. Ondanks haar ziekte vertrekt mevrouw toch naar het buitenland waarmee het geldende verzuimprotocol wordt overtreden. Gedurende de ziekteperiode handelt de medewerkster op meerdere momenten in strijd met de geldende regels. Zo heeft zij geen persoonlijk contact met haar leidinggevende en houdt zij zich maandenlang niet beschikbaar voor contact met haar leidinggevende of de bedrijfsarts. De kantonrechter oordeelt dat sprake is van verwijtbaar handelen waardoor van de werkgever niet verlangd kan worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. 
Het verzuimprotocol heeft er in deze casus toe geleid dat de werkgever de mogelijkheid had om de werkneemster te houden aan de geldende regels. Herhaaldelijke overtreding van die regels leidde in dit concrete geval zelfs tot beëindiging van het dienstverband. Het nut van een verzuimprotocol is daarmee voldoende bewezen. 
 
Deze bijdrage is geschreven naar aanleiding van deze uitspraak van de kantonrechter in Alkmaar. 
 
Mocht u naar aanleiding van deze bijdrage vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Douwe de Haan van Florys Arbeidsrecht via douwe@florys.nl of 0184 – 208 208.