Douwe de Haan

Arbeidsjurist

Wanneer u als werkgever met uw werknemers een relatiebeding wilt overeenkomen, dient u rekening te houden met enkele voorwaarden. In deze bijdrage lichten we de geldende regels toe.

Wettelijke regeling

In het voorjaar van 2017 heeft de Hoge Raad bevestigd dat de wettelijke regels voor concurrentiebedingen ook gelden voor relatiebedingen. Dat betekent onder meer dat het beding schriftelijk moet zijn overeengekomen.

Relatiebeding moet schriftelijk worden overeengekomen

De situatie die ten grondslag lag aan het arrest van de Hoge Raad was als volgt. De werknemer kwam in 2001 in dienst bij (een onderdeel van) werkgever. In 2003 maakte de werknemer een overstap naar een ander onderdeel van werkgever. Werknemer ondertekende hiervoor een nieuwe arbeidsovereenkomst. Tijdens de rechtszaak blijkt dat niet kan worden vastgesteld dat het personeelsreglement in samenhang met de arbeidsovereenkomst aan de werknemer ter beschikking is gesteld. De werknemer is daarom van mening dat niet aan het schriftelijkheidsvereiste is voldaan en dat het relatiebeding niet van toepassing is. De Hoge Raad is het met de werknemer eens.

Vereisten schriftelijkheid

De wet bepaalt dat een relatiebeding schriftelijk overeengekomen moet worden. Op die manier wil de wetgever ervoor zorgen dat een werknemer zo’n ingrijpend beding ook daadwerkelijk overweegt, voordat hij ermee instemt. Het is toegestaan om een relatiebeding op te nemen in een ander document, dan in het document dat de werknemer ondertekent. In dat geval moet wel aan één van de volgende voorwaarden zijn voldaan:

  1. De arbeidsvoorwaarden waren als bijlage bij de arbeidsovereenkomst gevoegd en in die overeenkomst is naar die voorwaarden verwezen; of
  2. De werknemer heeft in de arbeidsovereenkomst uitdrukkelijk verklaard dat hij instemt met het relatiebeding.

Om werknemers te beschermen worden deze voorwaarden strikt uitgelegd.

Wanneer u naar aanleiding van deze bijdrage vragen hebt, kunt u contact opnemen via douwe@florys.nl of 0184 – 208 208.

19 oktober 2017