Nathalie de Jong

Backoffice Specialist

Hoe zit het ook al weer met tijd-voor-tijd uren? Mag je deze nu altijd toepassen, of moet dit geregeld zijn in de cao van de inlener? In de praktijk krijgen wij regelmatig vragen over deze regeling en we merken dat er onduidelijkheid is over de toepassing hiervan. In de nieuwe cao voor uitzendkrachten die 30 december 2019 is ingegaan is de omschrijving hiervan aangepast en daarmee duidelijker geworden. Hieronder zetten wij nog het nog even op een rijtje:

Tijd-voor tijd regeling

Soms wordt er afgesproken dat iemand meer werkt dan afgesproken is, en dat dit in vrije tijd op een ander moment kan worden opgenomen. Dit noem je dan tijd voor tijd.

WML

Vanaf 2018 gold al de regel dat voor elk uur het minimumloon moet worden betaald, dus ook voor overuren. Met deze wijziging is toen ook een uitzondering gekomen voor de tijd voor tijd regeling.

De compensatie van uren boven de overeengekomen arbeidsduur in vrije tijd in een latere periode is mogelijk als dit schriftelijk was overeengekomen met de werknemer. Vanaf 1 januari 2019 geldt dat je alleen een tijd voor tijd regeling mag toepassen als deze in de cao is opgenomen. Als het in de cao staat dan mag de werkgever dit met de werknemer schriftelijk afspreken.

Cao

Omdat de tijd voor tijd regeling geen onderdeel is van de inlenersbeloning, betreft dit de cao voor uitzendkrachten. In de cao voor uitzendkrachten (die vanaf 30 december inhoudelijk voor de ABU en NBBU gelijk is), is deze regeling opgenomen in artikel 19.
In dit artikel staat dat je kunt afspreken dat je de toeslag voor een overuur niet uitbetaalt, maar aanwendt voor opbouw van compensatie uren in tijd. De toeslag wordt dan omgezet in tijd die de uitzendkracht als verlof kan opnemen.
Dit betreft dus alleen het toeslag deel. Het principe van de cao is daarbij dat alle uren die gewerkt worden in ieder geval voor 100% in die periode worden betaald.

Onduidelijkheid

Niet iedereen is zich bewust van deze regels en in de vorige cao liet de cao ook wel aan duidelijkheid te wensen over, maar met de nieuwe cao tekst, is deze duidelijkheid er wel gekomen.

Tijd-voor-tijd binnen één betaalperiode

Als er tijd voor tijd uren worden opgebouwd én opgenomen in één betaalperiode, dan mag wel het volledige meerwerk worden gecompenseerd in tijd. Bij 4 weken berekeningen biedt dit dus meer mogelijkheden en blijf je binnen de wettelijke kaders.

Conclusie

Gezien bovenstaande is het aan te raden om goed na te gaan of dit op de juiste manier wordt toegepast. Tijd voor tijd mag dus volgens de uitzend-cao alleen worden toegepast voor het toeslag deel.
Hoewel de mogelijkheden dus nu beperkt zijn, zal dit wellicht in een volgende cao worden aangepast.
In de onderhandelingen die nu reeds begonnen zijn voor de nieuwe cao, wordt ook dit onderwerp meegenomen.

Mocht je vragen hebben de tijd voor tijd regeling of andere vragen over de nieuwe uitzend cao, dan kun je contact met ons opnemen op 0184 – 208 200 of via nathalie@florys.nl.