Douwe de Haan

Arbeidsjurist

Medio deze maand heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in een casus die ook voor inleners relevant is. Kort gezegd ging het in deze zaak over de vraag of een uitzendovereenkomst waarin het uitzendbeding is opgenomen automatisch eindigt als de flexkracht ziek wordt. In dit bericht informeren we je over de uitspraak van de Hoge Raad en de gevolgen hiervan voor inleners.

Uitzendbeding

Uitzendwerkgevers kunnen in een uitzendovereenkomst het zogenoemde ‘uitzendbeding’ opnemen. In de praktijk heeft dat tot gevolg dat de uitzendovereenkomst per direct kan worden opgezegd als de inlener de inleenovereenkomst opzegt. Op grond van de cao kan het uitzendbeding gedurende 52 weken worden toegepast. Gedurende deze periode kunnen uitzendorganisaties veel flexibiliteit aanbieden aan hun inleners.

Toepassing bij ziekte

Als gevolg van een uitspraak van het Gerechtshof Den Haag ontstond in de achterliggende jaren onduidelijkheid over de vraag of het uitzendbeding toegepast kan worden bij een werknemer die ziek is. In de cao voor Uitzendkrachten is de bepaling opgenomen dat er bij ziekte van een uitzendkracht vanuit wordt gegaan dat de inlener de desbetreffende inleenovereenkomst heeft opgezegd. Het gerechtshof achtte deze werkwijze in strijd met het opzegverbod bij ziekte.

Uitspraak Hoge Raad

De Hoge Raad heeft in haar uitspraak van 17 maart 2023 duidelijk gemaakt dat het uitzendbeding ook ten aanzien van zieke werknemers kan worden toegepast. Het gebruik van het uitzendbeding is, naar het oordeel van de Hoge Raad, niet in strijd met het opzegverbod. Tegelijkertijd stelt de Hoge Raad dat de fictiebepaling uit de cao niet rechtsgeldig is. Concreet betekent dat het volgende: een uitzendorganisatie mag de uitzendovereenkomst met een zieke werknemer per direct opzeggen als de inlener de inleenovereenkomst daadwerkelijk heeft opgezegd. Zolang de inlener de inleenovereenkomst niet opzegt, loopt de uitzendovereenkomst tussen de uitzendonderneming en de uitzendkracht dus door.

Onderhandelingsakkoord

Eind december sloten de ABU en NBBU een onderhandelingsakkoord met de vakbonden over een nieuwe cao. Eén van de belangrijkste afspraken heeft betrekking op de toepassing van het uitzendbeding bij zieke werknemers. De cao-partijen spraken af dat het per 1 juli 2023 niet meer mogelijk is om de uitzendovereenkomst van een zieke werknemer te beëindigen met een beroep op het uitzendbeding, ook niet als de inlener de inleenovereenkomst opzegt.

Gevolgen voor de praktijk

De uitspraak van de Hoge Raad leidt er dus toe dat uitzendwerkgevers de uitzendovereenkomst met een zieke werknemer uitsluitend kunnen beëindigen na een actieve opzegging van de inleenovereenkomst vanuit de inlener.

Vragen naar aanleiding van bovenstaande informatie? Dan kun je contact opnemen met je contactpersoon bij Florys. Natuurlijk kun je ook bellen met ons algemene nummer 0184-208208 of een mail sturen naar info@florys.nl.