Gysette Stuurbrink

Juridisch Medewerker
Florys HR

Loonmutaties  augustus 2022      
cao verhoging loonbestanddeel per aandachtspunt
Omroeppersoneel 3% Feitelijk salaris 1-1-2022 Besluit. Geldt voor salarissen op basis van de salaristabel van werknemers in dienst op 1 april 2022.
Onderwijs - MBO en volwasseneneducatie 4,2% Carrièrepatronen 1-7-2022 Besluit
Recreatie- Zwembaden en Zwemscholen 0,3% Feitelijk salaris 1-7-2022 Besluit
Retail Non Food 1,81% Feitelijk salaris 1-7-2022

Besluit. Voor medewerkers die niet meer verdienen dan het oude maximum van hun schaal.

Retail Non Food 2,5% Feitelijk salaris 1-7-2022 Besluit. Voor medewerkers die boven het oude schaalmaximum verdienen.
Retail Non Food Verhoging tot nieuwe maximum van de schaal Feitelijk salaris 1-7-2022 Besluit. Voor medewerkers die meer verdienen dan het oude maximum van de schaal, maar minder dan het nieuwe maximum.
Banden en wielen 1,5% Feitelijk salaris 1-8-2022 Besluit
Sportverenigingen 2,8% Schaalsalarissen 1-8-2022 Besluit
Universitair medische centra 2% Schalen 1 t/m 10 1-8-2022 Besluit. Ten minste 61 euro bruto per maand.
Universitair medische centra 1% Schalen 11 t/m 18  1-8-2022 Besluit. 1%, plus 1%, met een maximum van 46 euro.
Principeakkoorden cao verhoging loonbestanddeel per aandachtspunt
Kunststof- Rubber en Lijmindustrie 2% Feitelijk salaris 1-6-2022 Principeakkoord
Ambachtelijke Pluimvee en Wildbedrijven 3,5% Feitelijk salaris 1-7-2022 Principeakkoord
Foodservice en de Groothandel in Levensmiddelen 3% Feitelijk salaris 1-7-2022 Principeakkoord
Kartonnage en flexibele verpakkingenbedrijf €85 Feitelijk salaris 1-7-2022 Principeakkoord
Onderwijs - Voortgezet onderwijs 4,75% Feitelijk salaris 1-7-2022 Principeakkoord
Onderwijs - Primair onderwijs 4,75% Feitelijk salaris 1-7-2022 Principeakkoord
Uitvaartbranche (voorheen Uitvaartverzorging en crematoria) 3% Feitelijk salaris 1-8-2022 Principeakkoord

 

Overige nieuwsberichten

Cao-akkoord Bouw en Infra

De vakbonden en werkgevers hebben een akkoord bereikt, waarin de grootste loonverhoging van de sector ooit is afgesproken: 5 procent.
Per 1 januari 2023 worden de salarissen met 2,5 procent verhoogd en per 1 juli 2023 nog eens met 2,5 procent.
De looptijd van de cao is van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023.

Onderhandelingsresultaat cao Uitvaartbranche

Op 28 juni 2022 hebben de Branchevereniging Gecertificeerde Nederlandse Uitvaartondernemingen, NARDUS en Werkgeversvereniging Nederlandse Crematoria met de vakbonden  FNV, CNV Vakmensen en De Unie een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe CAO Uitvaartbranche.
De CAO krijgt een looptijd van 2 jaar, van 1 maart 2022 tot en met 29 februari 2024.
De salarisschalen en de feitelijk betaalde salarissen worden per 1 augustus 2022 verhoogd met 3 procent (mits de achterban van de vakbonden uiterlijk 20 juli 2022 hun goedkeuring hebben gegeven – anders schuift de datum navenant op).
Per 1 januari 2023 worden de salarisschalen en de feitelijk betaalde salarissen nog eens verhoogd en wel met 3,5 procent.
Daarnaast wordt in november 2022 aan werknemers met een functie in functieniveau I t/m III (functiematrix CAO) een eenmalige uitkering verstrekt van 1 procent van het bruto jaarsalaris. 
De eenmalige uitkering geldt voor die werknemers die in de periode van 1 april 2022 tot in elk geval tot 1 juni 2022 geen CAO-toeslag betaald hebben gekregen dan wel een toeslag van minder dan 2,25 procent.

Cao Retail Non Food definitief

De CAO heeft een looptijd van 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022.
Op 1 juli 2022 worden de schaallonen en de lonen van de werknemers die niet meer verdienen dan het oude maximum van hun schaal, verhoogd met 1,81 procent, het percentage waarmee het WML wordt verhoogd. 
Per dezelfde datum worden de schaallonen en de lonen van deze werknemers daarboven verhoogd met 2,5 procent. Deze loonsverhogingen samen bedragen 4,36 procent.
Op 1 juli 2022 worden de lonen van de werknemers die meer verdienen dan het oude maximum van hun schaal, maar minder dan het nieuwe, verhoogd tot het nieuwe maximum van hun schaal.
Werknemers die per 1 juli 2022 meer verdienen dan het oude maximum van hun schaal maal 1,0181, maar niet meer dan 4.000 euro, ontvangen in juli 2022 een eenmalige uitkering van 2,5 procent over de som van 6 maal hun bruto maandsalaris over juli.

Cao Foodservice en Groothandel in Levensmiddelen definitief

Op 17 juni 2022 hebben de werkgevers in de Groothandel in Levensmiddelen (GIL) en de Groothandel in Horecaproducten een eindbod gedaan voor een nieuwe CAO Foodservice en Groothandel in Levensmiddelen.
Inmiddels heeft de meerderheid van de leden van de vakbonden ingestemd met het eindbod.
Hiermee is de nieuwe CAO Foodservice en Groothandel in Levensmiddelen een feit.
De CAO heeft een looptijd van 1 juli 2022 tot en met 31 december 2023.
De loonschalen en werkelijke lonen worden verhoogd met 3 procent per 1 juli 2022 en met 1,5 procent per 1 februari 2023.
Daarnaast ontvangen de werknemers die op 1 januari 2022 al werkzaam waren bij de werkgever bij de salarisbetaling in juli 2022 een eenmalige uitkering van 250 euro bruto, uitgaande van een fulltime dienstverband. 
Vervolgens ontvangen werknemers die op 1 januari 2023 werkzaam zijn, bij de salarisbetaling in juli 2023 nogmaals een eenmalige uitkering van 250 euro bruto, uitgaande van een fulltime dienstverband.

Cao Apotheken definitief

Op 22 december 2021 hebben werkgeversorganisaties ASKA en WZOA een eindbod gedaan voor een nieuwe CAO Apotheken.
Inmiddels heeft de meerderheid van de leden van de vakbonden ingestemd met het eindbod.
Hiermee is de nieuwe CAO Apotheken een feit. De CAO heeft een looptijd van 1 juli 2021 tot en met 1 juli 2024.
Gedurende de looptijd van de CAO is sprake van de volgende loonsverhogingen:
- per 1 juli 2022 een structurele verhoging van 2,5 procent
- per 1 juli 2023 een structurele verhoging van 2,5 procent
- op 1 december 2022 wordt een eenmalige uitkering van 300 euro bruto toegekend.

Cao Geestelijke gezondheidszorg definitief

Op 20 december 2021 heeft GGZ Nederland met de vakbonden FBZ, FNV, CNV en NU’91 een onderhandelingsakkoord bereikt over een nieuwe CAO Geestelijke gezondheidszorg.
Inmiddels hebben zowel de werkgevers als de meerderheid van de leden van de vakbonden ingestemd met het bereikte resultaat.
Hiermee is de nieuwe CAO Geestelijke gezondheidszorg een feit.
De CAO heeft een looptijd van 1 december 2021 tot en met 31 december 2024.
In 2022, 2023 en 2024 worden de salarissen jaarlijks met 2 procent verhoogd, maar tenminste met 60 euro bruto per maand (op voltijdbasis).

Cao Waterbouw definitief

De CAO heeft een looptijd van 1 april 2022 tot en met 31 maart 2023.
Een ultieme poging van CAO-partijen heeft er nog wel toe geleid dat de lonen per 1 april 2022 niet met 3,5 procent maar met 3,75 procent structureel worden verhoogd.
Daarnaast ontvangen de werknemers per 1 oktober 2022 een eenmalige uitkering van 150 euro.

Cao Kappersbedrijf definitief

De cao heeft een looptijd van 1 jaar, van 1 juli 2022 tot en met 30 juni 2023.
Per 1 juli 2022 stijgen de cao-lonen met 4,5% ten opzichte van de oude cao-lonen.

Bron: caonet.nl

Uitkeringen/bonussen augustus 2022    
cao uitkering/bonus per aandachtspunt
Omroeppersoneel Aan werknemers in dienst op 1 juli 2022 wordt met de salarisbetaling van juli 2022 een eenmalige uitkering uitgekeerd van 1% van het salaris in juli 2022 X 12 vermeerderd met vakantietoeslag en decemberuitkering. juli 2022 Besluit. Deze uitkering is ook van toepassing op flexkrachten.
Onderwijs - MBO en volwasseneneducatie Aan de werknemer die op 1 juli 2022 in dienst is, wordt in de maand juli 2022 een eenmalige uitkering verstrekt van 600 euro bruto, naar rato van de werktijdfactor. juli 2022 Besluit. Deze uitkering is ook van toepassing op flexkrachten.
Retail Non Food Medewerkers die per 1 juli 2022 meer verdienen dan het oude maximum van hun schaal maal 1,0181, maar niet meer dan € 4.000, ontvangen in juli een eenmalige uitkering van 2,5% over de som van 6 maal hun bruto maandsalaris over juli. juli 2022 Besluit. Deze uitkering is ook van toepassing op flexkrachten.
Particulier Kaaspakhuisbedrijf Alle medewerkers die op 1 juli 2021 in dienst zijn bij onder de cao vallende ondernemingen en die werkzaam zijn in een functieschaal met een ORBA-puntenwaardering die overeenkomt met maximaal schaal F, ontvangen een eenmalige uitkering van 325 euro (bruto). Medewerkers die na 1 juli 2021 in dienst zijn getreden ontvangen de eenmalige uitkering naar rato van de duur hun dienstverband. De werkgever betaalt de eenmalige uitkering uiterlijk in augustus 2022 uit.  augustus 2022 Besluit. Deze uitkering is ook van toepassing op flexkrachten.
Principeakkoorden cao uitkering/bonus per aandachtspunt
Foodservice en de Groothandel in Levensmiddelen Werknemers die op 1 januari 2022 al werkzaam waren bij de werkgever ontvangen bij de salarisbetaling in juli 2022 een eenmalige uitkering van 250 euro bruto, uitgaande van een fulltime dienstverband. juli 2022 Principeakkoord. Deze uitkering is ook van toepassing op flexkrachten.
Jeugdzorg In juli 2022 ontvangen alle werknemers, in dienst op 1 januari 2022, een eenmalige uitkering van bruto €250,00 uitgaand van een fulltime dienstverband. juli 2022 Principeakkoord. Deze uitkering is ook van toepassing op flexkrachten.
Kartonnage en flexibele verpakkingenbedrijf Met de loonbetaling van juli 2022 ontvangen werknemers die op dat moment in dienst zijn beide keren een eenmalige bruto-uitkering van €150,- (voor parttimers naar rato). juli 2022 Principeakkoord. Deze uitkering is ook van toepassing op flexkrachten.
Onderwijs - Voortgezet onderwijs In juli 2022 (of zo spoedig mogelijk daarna) wordt een eenmalige bruto-uitkering toegekend van 500 euro, parttimers naar rato. juli 2022 Principeakkoord. Deze uitkering is ook van toepassing op flexkrachten.
Onderwijs - Primair onderwijs De werknemers die op 1 juli in dienst zijn ontvangen een eenmalige uitkering van 500 euro, naar rato van de werktijdfactor. juli 2022 Principeakkoord. Deze uitkering is ook van toepassing op flexkrachten.