Adriaan Scheper

Senior Backoffice Consultant

Loonmutaties  2021 december      
cao verhoging loonbestanddeel per aandachtspunt
Onderwijs - Voortgezet onderwijs 1,50% Feitelijk salaris
1-10-2021
 
Houthandel 2,00% Feitelijk salaris 1-11-2021  
Houtverwerkende industrie 0,50% Feitelijk salaris 1-12-2021  
Textielgoederen en aanverwante artikelen 1,50% Feitelijk salaris 1-12-2021  
Principeakkoorden cao verhoging loonbestanddeel per aandachtspunt
Foodservice en de Groothandel in Levensmiddelen 2,50% Feitelijk salaris 1-12-2021 Principeakkoord
Gemeentelijke sector - Gemeenten 1,50% Feitelijk salaris 1-12-2021 Principeakkoord
Vis detailhandel 2,00% Feitelijk salaris 31-12-2021 Principeakkoord

 

Cao Uitkering per aandachtspunt
Bloemen en planten Detailhandel In november 2021 ontvang je een eenmalige bruto uitkering van 0,6% van het totaal van de door jou ontvangen bruto maandsalarissen in de periode van november 2020 t/m oktober 2021. november 2021  
Geestelijke gezondheidszorg In november 2021 ontvangt de werknemer die op 1 november 2021 in dienst is een eenmalige uitkering van maximaal € 500 bruto. november 2021  
Grafimedia De werknemer heeft per kalenderjaar recht op een eenmalige bruto uitkering van 1%. De uitkering wordt verstrekt bij de voorlaatste salarisbetaling van het kalenderjaar. voorlaatste salarisbetaling van het jaar  
Houthandel Een eenmalige uitkering van 350 euro per 1 november 2021. 1 november 2021 Principeakkoord
Huisarts in dienst bij een huisarts Verhoging van de eindejaarsuitkering van 0,25% per 2021. 2021 Principeakkoord
Onderwijs (HBO) In november 2021 wordt een eenmalige uitkering toegekend van € 880 bruto. november 2021 Principeakkoord
Onderwijs (Voortgezet Onderwijs)  In november (of zo spoedig mogelijk daarna) wordt een eenmalige bruto-uitkering toegekend van 800 euro. november 2021 Principeakkoord
Particuliere- en evenementen-beveiliging Vanaf 2020 ontvangt de werknemer die in loonperiode 12 van enig jaar in dienst is van de werkgever een structurele eindejaarsuitkering van 2,01%. De uitkering wordt uitbetaald in loonperiode 12.  periode 12  
Verpleeg- Verzorgingstehuizen Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg Je ontvangt in november een eindejaarsuitkering. De opbouw van je eindejaarsuitkering is gebaseerd op 8,33% van het door jou in de periode december tot en met november verdiende salaris. november 2021  
Afbouw Een werknemer die op 1 november van het kalenderjaar waarin de eindejaarsuitkering betaalbaar wordt gesteld, een WAO/WIA-uitkering ontvangt, heeft recht op een eindejaarsuitkering, tenzij hij voor de WAO/WIA minder dan 35% arbeidsongeschikt is verklaard. De eindejaarsuitkering wordt in de maand december betaalbaar gesteld. december 2021  
Apothekers in dienstverband De werknemer die het laatst heeft gewerkt bij een natuursteenbedrijf en op 1 november van het jaar recht heeft op een WAO-uitkering, (dus niet een uitkering op grond van de WIA) ontvangt in de maand december een eindejaarsuitkering WAO. december 2021 Principeakkoord
Banken Aan het einde of kort na afloop van het kalenderjaar ontvangt de werknemer een uitkering ter grootte van een twaalfde deel van het voor hem geldende persoonlijk functiesalaris, eventuele beoordelingstoeslag, ploegentoeslag en/of gewenningsuitkering. december 2021  
Bloembollen Groothandel Aan de werknemer die op 1 december 2021 in dienst van werkgever is, wordt een eenmalige uitkering van 200 euro toegekend bij een voltijdsdienstverband en pro rata van de in 2021 gewerkte uren. december 2021  
Bouw en Infra De werknemer die op 1 december 2021 in dienst is, ontvangt in december 2021 (loonperiode 13) een eenmalige bruto uitkering ter hoogte van 1,0% van het vast overeengekomen jaarloon/het jaarsalaris (exclusief vakantietoeslag) naar rato van de duur van het dienstverband in 2021. De werknemer die op 1 december 2021 een arbeidsovereenkomst heeft, ontvangt de eenmalige uitkering in december 2021. De werknemer wiens arbeidsovereenkomst tussen 1 augustus 2021 en 1 december 2021 is geëindigd, ontving de eenmalige uitkering bij de eindafrekening. december 2021 Deze bonus is ook van toepassing op flexkrachten
Contractcateringbranche In de sector inflightcatering wordt in de maand december een -resultaatonafhankelijke- eindejaarsuitkering uitbetaald van 8,33% van het loon. december 2021  
Doe-het-zelf branche  Indien de omzet in 2021 ten minste gelijk is aan de omzet in 2020 ontvangen werknemers werkzaam in de bouwmarkt in december 2021 een eenmalige uitkering van 2% over het in 2021 uitbetaalde brutoloon. december 2021  
Energie- Productie- en Leveringsbedrijven De eindejaarsuitkering bedraagt 4,5% van het feitelijke jaarsalaris met uitzondering van de vakantie-uitkering en de eindejaarsuitkering zelf. De werknemer ontvangt de eindejaarsuitkering in december van het jaar waarover de uitkering wordt berekend. december 2021  
Grondstoffen Energie en Omgeving (voorheen Afval en milieu) De werknemer bouwt over elke maand waarin hij aanspraak heeft op salaris eindejaarsuitkering op. De eindejaarsuitkering wordt maandelijks in het PAB gestort. De eindejaarsuitkering bedraagt 3,25% van het feitelijk verdiende maandsalaris.    
Huisartsenzorg In 2021 is de eindejaarsuitkering verhoogd met 0,5% structureel en 0,5% incidenteel. Dit betekent dat de eindejaarsuitkering in 2021 7% bedraagt. Deze eindejaarsuitkering wordt in één keer uitbetaald in de maand december.  december 2021  
Kalkzandsteen- en Cellenbetonindustrie De werkgever zal aan het einde van enig jaar de werknemer die op het tijdstip van uitbetaling van de uitkering in zijn dienst is en wiens dienstverband ten minste 8 weken heeft geduurd, een extra uitkering toekennen van 3% van het in dat jaar verdiende loon (exclusief overwerkverdiensten, de vakantietoeslag en de uitkering zelve) en de ontvangen wettelijke en bovenwettelijke uitkeringen ingeval van ziekte of ongeval december 2021  
Kinderopvang - MKMB De eindejaarsuitkering in 2021 bedraagt 2 procent van het bruto jaarloon en wordt in december 2021 uitbetaald. december 2021  
Kinderopvang (BVOK) De eindejaarsuitkering bedraagt jaarlijks 3 procent en wordt tegelijk met het loon in december uitbetaald.  december 2021 Principeakkoord
Kinderopvang (BK en BMK) De medewerker krijgt een eindejaarsuitkering. Tot 1 januari 2022 is de eindejaarsuitkering 2%. De eindejaarsuitkering wordt in december van ieder kalenderjaar uitbetaald. december 2021  
Kunsteducatie De werknemer ontvangt een eindejaarsuitkering ten bedrage van 5% van het door de werknemer in het desbetreffende jaar feitelijk verdiende totale brutosalaris, vermeerderd met de hierover opgebouwde vakantietoeslag. De eindejaarsuitkering bedraagt minimaal 150 euro bruto. december 2021  
Kunststof- Rubber- en Lijmindustrie De werkgever zal - tenzij zijnerzijds na overleg met de vakverenigingen aan het Bedrijfstakbureau een verklaring van een erkend accountant wordt overgelegd dat in het desbetreffende boekjaar geen winst is gemaakt - de aan het eind van het betreffende boekjaar in dienst zijnde werknemer, een extra uitkering toekennen van tenminste 3% van het in dat jaar verdiende roosterinkomen (excl. overwerkverdiensten en de vakantietoeslag) en van de ontvangen wettelijke en bovenwettelijke uitkeringen ingeval van ziekte of ongeval. Van dit uitkeringspercentage wordt 1% onafhankelijk van de bovengenoemde accountantsverklaring uitbetaald aan het einde van enig jaar. De resterende 2%, welke afhankelijk is van bovengenoemde accountantsverklaring, zal uiterlijk in de maand maart, volgend op het betreffende jaar, worden uitbetaald. december 2021  
Margarine- en spijsvetindustire De werkgever zal jaarlijks aan de werknemer die minstens 2 maanden werkzaam is in de onderneming, een uitkering toekennen van tenminste 3% van het in dat jaar verdiende inkomen. december 2021  
Nederlandse Baksteenindustrie Voor iedere maand die de werknemer gedurende het lopende kalenderjaar in dienst van de werkgever is geweest, verkrijgt hij recht op een eindejaarsuitkering van 3% van zijn inkomen over die maand, dan wel van de ontvangen wettelijke en bovenwettelijke uitkeringen ingeval van arbeidsongeschiktheid, met uitzondering van overwerkverdiensten en vakantietoeslag. De verworven uitkering zal aan het einde van elke kalenderjaar aan de werknemer worden uitbetaald. december 2021  
Nederlandse podia De werknemer heeft recht op een eindejaarsuitkering. De eindejaarsuitkering wordt uitbetaald in december of bij einde dienstverband. De eindejaarsuitkering bedraagt 1,65%. december 2021  
Omroeppersoneel Werknemers ontvangen met het salaris over de maand december een uitkering gelijk aan 6% van twaalfmaal het salaris in de maand december verhoogd met de vakantietoeslag. december 2021  
Onderwijs (Voortgezet Onderwijs) De eindejaarsuitkering wordt structureel verhoogd van 8 procent naar 8,33% en bereikt daarmee een volledige 13e maand.  december 2021 Principeakkoord
Onderwijs (Primair onderwijs) In december 2021 wordt de eindejaarsuitkering eenmalig verhoogd van 6,3% naar 6,5%. december 2021 Principeakkoord
Onderzoeksinstellingen De werknemer heeft jaarlijks in december recht op een eindejaarsuitkering van 8,33% van zijn bezoldiging. december 2021  
Pluimveeverwerkende industrie De medewerker die in het kalenderjaar meer dan twee maanden onafgebroken in dienst was, ontvangt gelijktijdig met de salarisbetaling in de maand december een eindejaarsuitkering. In december 2021 is de hoogte van deze uitkering 1,65%. december 2021  
Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf De eindejaarsuitkering bedraagt 4,2% in 2021 en wordt berekend over het bruto-inkomen in de referteperiode. De eindejaarsuikering wordt betaald vóór 15 december van het jaar. Vóór 15 december 2021  
Signbedrijven De werknemer ontvangt over het tijdvak 1 januari tot en met 31 december 2021 in december 2021 een eenmalige uitkering van 300 euro bij een 40-urige werkweek, indien fiscaal haalbaar onbelast vanuit de extra vrije ruimte in de werkkostenregeling. december 2021  
Sociale werkvoorziening Werknemers ontvangen in de maand december een uitkering van 3,75% van het genoten loon over het betreffende jaar. De uitkering bedraagt minimaal € 540. december 2021  
Sport  (KNVB) Iedere werknemer die op 1 januari van het lopende kalenderjaar in dienst van de werkgever is en gedurende het gehele kalenderjaar in dienst van de werkgever blijft, heeft recht op een extra uitkering, ter grootte van het maandsalaris over november (13e maand). De uitbetaling van de uitkering zal plaats vinden voor 31 december van het lopende kalenderjaar. Voor 31 december 2021  
Sport  Werknemers die op 1 december van 2021 in dienst zijn, ontvangen in december een bruto eindejaarsuitkering van 0,6 % van het jaarsalaris van 2021 inclusief vakantiegeld bovenop een vaste component van 900 euro. december 2021  
Tentoonstellingsbedrijven Werknemers ontvangen in 1 december 2021 een eenmalige uitkering van 150 euro. december 2021  
Textielverzorging Met uitzondering van de werknemers in loongroep I wordt aan alle werknemers in de branche een structurele eindejaarsuitkering toegekend uit te betalen bij het salaris in december dan wel (naar rato) bij beëindiging van het dienstverband. De eindejaarsuitkering bedraagt 8,33% van het brutojaarloon. december 2021  
Toneel en Dans (voorheen Theater en Dans) Naast het reguliere salaris heeft de werknemer recht op een eindejaarsuitkering van 400 euro bruto per jaar bij een volledig dienstverband. De uitkering wordt in één termijn uitgekeerd, tegelijk met het salaris over de maand december. De werknemer kan ervoor kiezen om zijn eindejaarsuitkering in te ruilen voor drie extra vakantiedagen. december 2021  
Uitzendbranche (NBBU Vaste medewerkers) De werknemer heeft recht op een winstafhankelijke eindejaarsuitkering of een met de werkgever overeengekomen gelijkwaardig alternatief als hij op 31 december van het jaar waarover de uitkering plaatsvindt, in dienst is van de werkgever. De eindejaarsuitkering of het overeengekomen alternatief bedraagt 2% van het in dat jaar genoten vaste bruto jaarloon inclusief vakantiebijslag. december 2021  
Verzekeringsbedrijf De werknemer die in het voorgaande boekjaar een volledig jaar in dienst is geweest ontvangt een jaarlijkse uitkering, tenzij de bedrijfsresultaten dit naar het oordeel van de werkgever niet toelaten. De jaarlijkse uitkering is 1/12 van het vast jaarsalaris. december 2021  
Vleessector De werkgever kent de werknemer, met wie een onafgebroken dienstverband van tenminste twee maanden bestaat in de loop van december een uitkering toe van 2% van het in de voorafgaande 12 maanden bij de werkgever verdiende inkomen.  december 2021  
Vleeswarenindustrie De werkgever zal in de loop van enig kalenderjaar aan de werknemer met wie een onafgebroken dienstverband van ten minste 2 maanden heeft bestaan een uitkering toekennen van 3% van het in de voorafgaande 12 maanden bij de werkgever verdiende inkomen. De uitkering dient op uiterlijk 31 december van het betreffende kalenderjaar daadwerkelijk betaald te worden. Voor 31 december 2021  
Waterbedrijven De werknemer heeft aanspraak op een eindejaarsuitkering over elke kalendermaand, waarin hij aanspraak heeft op salaris. De eindejaarsuitkering bedraagt 2,5 procent van het inkomen. december 2021  
Zelfstandige klinieken Nederland De eindejaarsuitkering bedraagt 8,33% van het jaarsalaris. Uitbetaling van de eindejaarsuitkering vindt plaats in de maand december. december 2021  
Zuivelindustrie De werkgever betaalt aan het einde van het kalenderjaar een eindejaarsuitkering van 3,5% van het jaarinkomen. december 2021  
Zuivelindustrie (Hoger personeel) Je ontvangt aan het einde van het kalenderjaar een eindejaarsuitkering van 3% van je jaarinkomen. december 2021  
 

Overige nieuwsberichten

Zorgverzekeraars

De gewijzigde cao Zorgverzekeraars is definitief geworden op 28 oktober 2021. De  cao heeft een looptijd van 1 oktober 2021 t/m 30 september 2022.

Ambachtelijke Pluimvee en Wildbedrijven

De gewijzigde cao Zorgverzekeraars is definitief geworden op 19 oktober 2021. De  cao heeft een looptijd van 1 maart 2021 t/m 28 februari 2022.

Houthandel

De gewijzigde cao Houthandel is definitief geworden op 28 oktober 2021. De  cao heeft een looptijd van 1 april 2021 t/m 31 maart 2022.

Zuivelindustrie

De gewijzigde cao Zuivelindustrie is definitief geworden op 26 oktober 2021. De  cao heeft een looptijd van 1 januari 2022 t/m 31 december 2022.

Kunststof-, Rubber- en Lijmindustire

De gewijzigde cao Kunststof-, Rubber- en Lijmindustrie is definitief geworden op 8 oktober 2021. De  cao heeft een looptijd van 1 mei 2021 t/m 31 mei 2022.

Particulier Kaaspakhuisbedrijf

De gewijzigde cao Particulier Kaaspakhuisbedrijf is definitief geworden op 15 oktober 2021. De  cao heeft een looptijd van 1 januari 2021 t/m 31 december 2022.

Kinderopvang

De gewijzigde cao Kinderopvang is definitief geworden op 29 juli 2021. De  cao heeft een looptijd van 1 juli 2021 t/m 31 december 2022.

Verf- en drukinktindustrie

De gewijzigde cao Verf- en drukinktindustrie is definitief geworden op 5 juli 2021. De  cao heeft een looptijd van 1 december 2020 t/m 31 maart 2022.

Vleeswarenindustrie

De gewijzigde cao Vleeswarenindustrie is definitief geworden op 16 juli 2021. De  cao heeft een looptijd van 1 februari 2021 t/m 31 januari 2022.

Energie-, Productie- en Leveringsbedrijven

De gewijzigde cao Energie-, Productie- en Leveringsbedrijven is definitief geworden op 7 juli 2021. De  cao heeft een looptijd van 1 oktober 2021 t/m 30 april 2022.

Bron: caonet