Adriaan Scheper

Coördinator Backoffice

Loonmutaties december 2022      
cao verhoging loonbestanddeel per aandachtspunt
Tandtechniek - Branchevereniging Tandtechniek 1% Schaalsalaris 1-12-2022 Besluit
Textielgoederen en aanverwante artikelen groothandel 2,5% Feitelijk salaris 1-12-2022 Besluit
Timmerindustrie 1% Feitelijk salaris 1-12-2022 Besluit
         
Principeakkoorden cao verhoging loonbestanddeel per aandachtspunt
Metalektro 5,5% Feitelijk salaris 1-12-2022 Principeakkoord

 

Uitkeringen/bonussen december 2022    
cao uitkering/bonus per aandachtspunt

Afbouw
Een werknemer die op 1 november van het kalenderjaar waarin de eindejaarsuitkering betaalbaar wordt gesteld, een WAO/WIA-uitkering ontvangt, heeft recht op een eindejaarsuitkering, tenzij hij voor de WAO/WIA minder dan 35% arbeidsongeschikt is verklaard. De eindejaarsuitkering wordt in de maand december betaalbaar gesteld. De werknemer die het laatst heeft gewerkt bij een natuursteenbedrijf en op 1 november van het jaar recht heeft op een WAO-uitkering, (dus niet een uitkering op grond van de WIA) ontvangt in de maand december een eindejaarsuitkering WAO. December 2022  
Apotheken Iedere werknemer die op 1 december 2022 onder de werkingssfeer van de cao valt krijgt een eenmalige uitkering ter hoogte van € 300,- bruto. December 2022 Deze bonus is ook van toepassing op flexkrachten.
Apotheken in dienstverband Incidenteel vindt een uitkering plaats van € 500 bruto in december 2022 gebaseerd op 38 uur per week. December 2022 Deze bonus is ook van toepassing op flexkrachten.
Banken (voorheen Algemene Bank) Aan het einde of kort na afloop van het kalenderjaar ontvangt de werknemer een uitkering ter grootte van een twaalfde deel van het voor hem geldende persoonlijk functiesalaris, eventuele beoordelingstoeslag, ploegentoeslag en/of gewenningsuitkering. December 2022  
Betonproductenindustrie De werkgever zal aan het einde van enig jaar de werknemer die op het tijdstip van uitbetaling van de uitkering in zijn dienst is en wiens dienstverband ten minste 8 weken heeft geduurd, een extra uitkering toekennen van 3,5% van het in dat jaar verdiende inkomen (exclusief overwerkverdiensten, de vakantietoeslag en de uitkering zelve) en de ontvangen wettelijke en bovenwettelijke uitkeringen ingeval van arbeidsongeschiktheid.  December 2022  
Bibliotheken Jaarlijks in de maand december heeft de werknemer recht op een eindejaarsuitkering van 3,25%, berekend over het door de werknemer in dat kalenderjaar feitelijk verdiende brutosalaris, vermeerderd met de over dat jaar opgebouwde vakantietoeslag. December 2022  
Bloemen en planten Groothandel Werkgever zal aan het einde van het jaar met de laatste salarisbetaling betreffende het kalenderjaar aan de werknemer die in december in dienst is een eindejaarsuitkering toekennen van 1% van het totaal van de in het kalenderjaar verdiende maandinkomens of periode-inkomens. December 2022  
Energie - Netwerkbedrijven De eindejaarsuitkering bedraagt 3,7 procent van het door de werknemers in dat kalenderjaar ontvangen feitelijke salaris. December 2022  
Energie- Productie- en Leveringsbedrijven De eindejaarsuitkering bedraagt 4,5% van het feitelijke jaarsalaris met uitzondering van de vakantie-uitkering en de eindejaarsuitkering zelf. De werknemer ontvangt de eindejaarsuitkering in december van het jaar waarover de uitkering wordt berekend. December 2022  
Gehandicaptenzorg Werknemers die op 31 december van een kalenderjaar in dienst zijn bij de werkgever ontvangen van deze werkgever over dat kalenderjaar een eindejaarsuitkering. De hoogte van deze eindejaarsuitkering bedraagt 8,33% van het feitelijk verdiende salaris bij de werkgever in de periode van 1 januari tot en met 31 december van het betreffende kalenderjaar. December 2022  
Huisartsenzorg De werknemer heeft in 2022 recht op een eindejaaruitkering van 7,5%. Deze eindejaarsuitkering wordt in één keer uitbetaald in de maand december. December 2022  
Jeugdzorg De werknemer ontvangt ieder jaar een eindejaarsuitkering. De hoogte van de uitkering is 8,3% van het salaris dat de werknemer in dat kalenderjaar heeft ontvangen, vermeerderd met de vakantietoeslag die de werknemer in dat jaar heeft opgebouwd. De werknemer ontvangt de eindejaarsuitkering in december. December 2022  
Kalkzandsteen- en Cellenbetonindustrie De werkgever zal aan het einde van enig jaar de werknemer die op het tijdstip van uitbetaling van de uitkering in zijn dienst is en wiens dienstverband ten minste 8 weken heeft geduurd, een extra uitkering toekennen van 3% van het in dat jaar verdiende loon (exclusief overwerkverdiensten, de vakantietoeslag en de uitkering zelve) en de ontvangen wettelijke en bovenwettelijke uitkeringen ingeval van ziekte of ongeval. December 2022  
Kinderopvang - MKMB De eindejaarsuitkering vanaf 2022 bedraagt 3 procent van het bruto jaarloon en wordt jaarlijks in december uitbetaald. December 2022  
Kinderopvang De medewerker krijgt een eindejaarsuitkering. Vanaf 1 januari 2022 wordt de eindejaarsuitkering verhoogd naar 3%. De eindejaarsuitkering wordt in december van ieder kalenderjaar uitbetaald. December 2022  
Kunsteducatie De werknemer ontvangt een eindejaarsuitkering ten bedrage van 5% van het door de werknemer in het desbetreffende jaar feitelijk verdiende totale brutosalaris, vermeerderd met de hierover opgebouwde vakantietoeslag. De eindejaarsuitkering bedraagt minimaal € 150,- bruto.  December 2022  
Nederlandse Baksteenindustrie Voor iedere maand die de werknemer gedurende het lopende kalenderjaar in dienst van de werkgever is geweest, verkrijgt hij recht op een eindejaarsuitkering van 3% van zijn inkomen over die maand, dan wel van de ontvangen wettelijke en bovenwettelijke uitkeringen ingeval van arbeidsongeschiktheid, met uitzondering van overwerkverdiensten en vakantietoeslag. De verworven uitkering zal aan het einde van elke kalenderjaar aan de werknemer worden uitbetaald. December 2022  
Nederlandse podia De werknemer heeft recht op een eindejaarsuitkering. De eindejaarsuitkering wordt uitbetaald in december of bij einde dienstverband. De eindejaarsuitkering bedraagt 1,65%. December 2022  
Omroeppersoneel Werknemers ontvangen met het salaris over de maand december een uitkering gelijk aan 6% van twaalfmaal het salaris in de maand december verhoogd met de vakantietoeslag. December 2022  
Onderwijs HBO: In december wordt een structurele eindejaarsuitkering van 8,3% toegekend, te berekenen over het jaarsalaris en op te bouwen naar rato van de betrekkingsomvang conform de systematiek van de vakantie-uitkering. December 2022  
Onderwijs Middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie: De werknemer heeft recht op een eindejaarsuitkering van 8,33%. De eindejaarsuitkering wordt jaarlijks betaald in de maand december en heeft betrekking op het lopende kalenderjaar. December 2022  
Onderzoeksinstellingen De werknemer heeft jaarlijks in december recht op een eindejaarsuitkering van 8,33% van zijn bezoldiging. December 2022  
Openbaar vervoer - Multimodaal vervoer Jaarlijks in de maand december wordt aan alle werknemers een vaste eindejaarsuitkering toegekend van 5,75% van het jaarloon naar rato van de omvang en duur van het dienstverband. Het jaarloon bestaat uit 12 x het functieloon. December 2022  
Openbaar vervoer De werknemer heeft recht op een procentuele eindejaarsuitkering van 1,15% en een vaste eindejaarsuitkering van 400 euro bruto. De eindejaarsuitkering wordt in december uitbetaald. December 2022  
Papierindustrie De werknemer, die een vol kalenderjaar onafgebroken in dienst is van de werkgever, ontvangt 8 1/3 % van zijn jaarinkomen als eindejaarsuitkering. December 2022  
Pluimveeverwerkende industrie De medewerker die in het kalenderjaar meer dan twee maanden onafgebroken in dienst was, ontvangt gelijktijdig met de salarisbetaling in de maand december een eindejaarsuitkering. In december 2022 is de hoogte van deze uitkering 2,15%. December 2022  
Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf De eindejaarsuitkering bedraagt 4,5% in 2022 en wordt berekend over het bruto-inkomen in de referteperiode. De eindejaarsuitkering wordt betaald vóór 15 december van het jaar. Uiterlijk 5 december 2022  
Sociaal Werk - Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening (voorheen Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening) De hoogte van de eindejaarsuitkering wordt maandelijks berekend en bedraagt 8,3%. De minimale eindejaarsuitkering bedraagt bij een voltijd dienstverband tot en met 30 november 2021 € 104,38 per maand en van 1 december 2021 tot en met 31 juli 2022 € 106,99 per maand. December 2022  
Sociale werkvoorziening Werknemers ontvangen in de maand december een uitkering van 3,75% van het genoten loon over het betreffende jaar. De uitkering bedraagt minimaal € 540. December 2022  
Sport KNVB: Iedere werknemer die op 1 januari van het lopende kalenderjaar in dienst van de werkgever is en gedurende het gehele kalenderjaar in dienst van de werkgever blijft, heeft recht op een extra uitkering, ter grootte van het maandsalaris over november (13e maand). De uitbetaling van de uitkering zal plaats vinden voor 31 december van het lopende kalenderjaar. December 2022  
Sport Werknemers die op 1 december van 2022 in dienst zijn, ontvangen in december een bruto eindejaarsuitkering van 0,9 % van het jaarsalaris van 2022 inclusief vakantiegeld boven op een vaste component van 900 euro. December 2022  
Textielverzorging Met uitzondering van de werknemers in loongroep I wordt aan alle werknemers in de branche een structurele eindejaarsuitkering toegekend uit te betalen bij het salaris in december dan wel (naar rato) bij beëindiging van het dienstverband. De eindejaarsuitkering bedraagt 8,33% van het brutojaarloon. December 2022  
Toneel en Dans (voorheen Theater en Dans) Naast het reguliere salaris heeft de werknemer recht op een eindejaarsuitkering van 400 euro bruto per jaar bij een volledig dienstverband. De uitkering wordt in één termijn uitgekeerd, tegelijk met het salaris over de maand december.  December 2022  
Uitgeverijbedrijf Werknemers die reeds op 31 december 2014 in dienst waren van de werkgever en op wie de bepalingen van de CAO voor het Dagbladuitgeverijbedrijf werden toegepast, hebben in de maand december recht op een uitkering van 1% van het feitelijke bruto jaar inkomen (tot ten hoogste het maximum premieloon, zoals bedoeld in de Wet financiering sociale verzekeringen). December 2022  
Uitzendbranche NBBU Vaste medewerkers: De werknemer heeft recht op een winstafhankelijke eindejaarsuitkering of een met de werkgever overeengekomen gelijkwaardig alternatief als hij op 31 december van het jaar waarover de uitkering plaatsvindt, in dienst is van de werkgever. De eindejaarsuitkering of het overeengekomen alternatief bedraagt 2% van het in dat jaar genoten vaste bruto jaarloon inclusief vakantiebijslag. December 2022  
Verzekeringsbedrijf De werknemer die in het voorgaande boekjaar een volledig jaar in dienst is geweest ontvangt een jaarlijkse uitkering, tenzij de bedrijfsresultaten dit naar het oordeel van de werkgever niet toelaten. De jaarlijkse uitkering is 1/12 van het vast jaarsalaris. December 2022  
Vleessector De werkgever kent de werknemer, met wie een onafgebroken dienstverband van tenminste twee maanden bestaat in de loop van december een uitkering toe van 2% van het in de voorafgaande 12 maanden bij de werkgever verdiende inkomen. December 2022  
Vleeswarenindustrie De werkgever zal in de loop van enig kalenderjaar aan de werknemer met wie een onafgebroken dienstverband van ten minste 2 maanden heeft bestaan een uitkering toekennen van 3,25% van het in de voorafgaande 12 maanden bij de werkgever verdiende inkomen. De uitkering dient op uiterlijk 31 december van het betreffende kalenderjaar daadwerkelijk betaald te worden. December 2022  
Waterbedrijven De werknemer heeft aanspraak op een eindejaarsuitkering over elke kalendermaand, waarin hij aanspraak heeft op salaris. De eindejaarsuitkering bedraagt 2,5 procent van het inkomen. December 2022  
Waterbouw De structurele eindejaarsuitkering is ongewijzigd vastgesteld op 3,5% over het bruto jaarloon in 2022, exclusief de vakantietoeslag. De eindejaarsuitkering zal uiterlijk op 31 december worden uitgekeerd. December 2022  
Zelfstandige Klinieken Nederland De eindejaarsuitkering bedraagt 8,33% van het jaarsalaris. Uitbetaling van de eindejaarsuitkering vindt plaats in de maand december. December 2022  
Ziekenhuizen De eindejaarsuitkering wordt uitbetaald in de maand december en bedraagt 8,33% van het, in het betreffende kalenderjaar verdiende salaris. December 2022  
Zuivelindustrie De werkgever betaalt aan het einde van het kalenderjaar een eindejaarsuitkering van 4% van het jaarinkomen. December 2022  
Zuivelindustrie Hoger personeel: De werknemer ontvangt aan het einde van het kalenderjaar een eindejaarsuitkering van 3% van het jaarinkomen als de werkgever een eigen regeling op ondernemingsniveau toepast conform artikel 4 lid 3 van deze cao. De werknemer ontvangt aan het einde van het kalenderjaar een eindejaarsuitkering van 3,5% van het jaarinkomen als de werkgever geen eigen regeling op ondernemingsniveau toepast conform artikel 4 lid 3 van deze cao. December 2022  
Principeakkoorden cao Uitkering/bonus per aandachtspunt
Metalektro Partijen spreken een eenmalige uitkering af van € 1.080 bruto (bij voltijd dienstverband). Deze wordt vanaf december 2022 gedurende de looptijd van de cao, gespreid over een periode van 18 maanden, uitgekeerd. Dit komt neer op € 60 per maand. Vanaf december 2022 Principeakkoord. Deze bonus is ook van toepassing op flexkrachten.
Reprografisch bedrijf Met het wegvallen van de CAO Reprografisch Bedrijf vervalt de betekenis van het Sectorfonds Reprografie (ASF-rekening Sectorfonds Reprografie). De hierbij vrijkomende middelen worden aangewend voor een eenmalige uitkering aan de werknemers van 1.000 euro in december 2022, tegelijk met de salarisbetaling die maand. December 2022 Principeakkoord. Deze bonus is ook van toepassing op flexkrachten.

 

 

 

Overige nieuwsberichten

CAO Huisarts in dienst bij een huisarts definitief

Op 15 augustus 2022 heeft de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) met werknemersorganisatie de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe CAO Huisarts in dienst bij een huisarts (Hidha). Inmiddels hebben zowel de werkgevers als de meerderheid van de leden van de vakbonden ingestemd met het bereikte resultaat. De CAO heeft een looptijd van 1 augustus 2022 tot en met 30 april 2024.

Onderhandelingsresultaat CAO Groothandel in Levensmiddelen

CAO-partijen hebben op 24 oktober 2022 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe CAO Groothandel in Levensmiddelen. De CAO krijgt een looptijd van 18 maanden, van 1 juli 2022 tot en met 31 december 2023. CAO-partijen leggen het bereikte akkoord voor aan hun leden. Zodra de achterban heeft ingestemd is de nieuwe CAO definitief.

Principeakkoord CAO Contractspelers Betaald Voetbal Nederland

Op 21 oktober 2022 heeft werkgeversorganisatie FBO met de spelersvakbonden VVCS en ProProf een principeakkoord bereikt over een nieuwe CAO Contractspelers Betaald Voetbal Nederland. De CAO krijgt een looptijd van 4 jaar, van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2027. De huidige CAO loopt tot en met 30 juni 2023. CAO-partijen leggen het bereikte akkoord voor aan hun leden. Zodra de achterban heeft ingestemd is de nieuwe CAO definitief.

Salarisverhoging CAO Schildersbedrijf definitief

De leden van FNV, CNV en LBV hebben ingestemd met het principeakkoord over de prijscompensatie van 10,3 procent per 1 januari 2023. Daarmee is de loonsverhoging voor alle werknemers onder de CAO Schilders- Afwerkings- Vastgoedonderhoud- en Glaszetbedrijf (SAVG) een feit.

Bron: caonet