Loonmutaties december 2023

14 november 2023 Slimmer flexondernemen


Nathalie de Jong

Backoffice Specialist

Nagekomen wijzigingen voorgaande maanden:

Hoger personeel Zuivelindustrie (0563)
De salarisschalen worden verhoogd met 8% per 1 januari 2023.

Zuivelindustrie (0157)
Per 1 januari 2023 worden de salarissen verhoogd met 8%.

Zoetwarenindustrie (0359)
Per 1 juli 2023 worden de schaalsalarissen in functiegroep 2 t/m 10 verhoogd met een nominale (vaste) verhoging van € 100 per maand en € 92,31 per periode.(definitief geworden)

De schaalsalarissen en de salarissen zoals die golden op 31 december 2022 worden met ingang van 1 januari 2023 verhoogd met 4,25%. Daarnaast worden de schaalsalarissen in functiegroep 2 t/m 10 verhoogd met een nominale (vaste) verhoging van € 50 per maand en € 46,15 per periode per 1 januari 2023.

Middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (1022)
De bedragen in de carrièrepatronen zijn met ingang van 1 juli 2023 verhoogd met een nominaal bedrag van 100 euro bruto en vervolgens met 4,57%.

Aan de werknemer die op 1 juli 2023 in dienst is, wordt in de maand augustus 2023 een eenmalige uitkering verstrekt van 1.000 euro bruto, naar rato van de werktijdfactor. (definitief geworden)

Dierentuinen (3972)
Het basisloon van loongroep I, II en III wordt gesteld op het wettelijk minimum loon. Het eindloon van deze loongroepen, de basis- en eindlonen van loongroep IV t/m XI evenals de feitelijke lonen (ook als deze bovenschalig zijn) worden met ingang van 1 oktober 2023 met 3,12% verhoogd. Er kan geen dubbeling van verhogingen plaatsvinden, wat inhoudt dat iedereen die per juli 2023 loonsverhoging heeft gekregen door de verhoging van het wettelijk minimum loon met 3,12% nu niet nogmaals aanspraak kan maken op de verhoging per 1 oktober.(definitief geworden)

Bedrijfsverzorgingsdiensten (0634)
Per 1 november 2023 worden de salarisschalen en feitelijke salarissen met 2% verhoogd.

Huisarts in dienst bij een huisarts (2520)
Naast de loonsverhoging per 1 november wordt de eindejaarsuitkering in 2023 eenmalig verhoogd met 2,5 procent. (De loonmutatie is op basis van het principeakkoord, deze tekst is dus nog niet vastgelegd in een CAO).

Huisarts in dienst bij een huisarts (2520)
Met ingang van 1 november 2023 worden de lonen verhoogd met 4 procent. (De loonmutatie is op basis van het principeakkoord, deze tekst is dus nog niet vastgelegd in een CAO).

Loonmutaties december 2023:

Afbouw (0254)
Een werknemer die op 1 november van het kalenderjaar waarin de eindejaarsuitkering betaalbaar wordt gesteld, een WAO/WIA-uitkering ontvangt, heeft recht op een eindejaarsuitkering, tenzij hij voor de WAO/WIA minder dan 35% arbeidsongeschikt is verklaard. De eindejaarsuitkering wordt in de maand december betaalbaar gesteld.

De werknemer die het laatst heeft gewerkt bij een natuursteenbedrijf en op 1 november van het jaar recht heeft op een WAO-uitkering, (dus niet een uitkering op grond van de WIA) ontvangt in de maand december een eindejaarsuitkering WAO.

Ambulancezorg (0696)
Op 1 december 2023 komt daar nog eens 5 procent bij, met een bodem van 150 euro per maand en met een maximum van 300 euro voor de hogere loonschalen. (De loonmutatie is op basis van het principeakkoord, deze tekst is dus nog niet vastgelegd in een CAO).

Bakkersbedrijf | Ambachtelijke bakkerij (1496)
De salarisschalen en feitelijke salarissen worden verhoogd met 6 procent per 1 december 2023 (of loonperiode 13/2023). (De loonmutatie is op basis van het principeakkoord, deze tekst is dus nog niet vastgelegd in een CAO).

Banken (0632)
Aan het einde of kort na afloop van het kalenderjaar ontvangt de werknemer een uitkering ter grootte van een twaalfde deel van het voor hem geldende persoonlijk functiesalaris, eventuele beoordelingstoeslag, ploegentoeslag en/of gewenningsuitkering.

Betonproductenindustrie (0083)
De werkgever zal aan het einde van enig jaar de werknemer die op het tijdstip van uitbetaling van de uitkering in zijn dienst is en wiens dienstverband ten minste 8 weken heeft geduurd, een extra uitkering toekennen van 3,5% van het in dat jaar verdiende inkomen (exclusief overwerkverdiensten, de vakantietoeslag en de uitkering zelve) en de ontvangen wettelijke en bovenwettelijke uitkeringen ingeval van arbeidsongeschiktheid. (AVV bij besluit dd 11-05-2023)

Energie - Netwerkbedrijven (3313)
De eindejaarsuitkering bedraagt 3,7 procent van het door de werknemers in dat kalenderjaar ontvangen feitelijke salaris.

Geestelijke gezondheidszorg (1574)
De werknemer ontvangt een eindejaarsuitkering van 8,33% van zijn jaarsalaris. De eindejaarsuitkering wordt in de maand december aan de werknemer uitbetaald. (AVV bij besluit dd 07-11-2023)

Gehandicaptenzorg (0317)
Per 1 december 2023 wordt een algemene structurele loonsverhoging toegepast van 3% met een minimum van € 80,- bruto per maand. (De loonmutatie is op basis van het principeakkoord, deze tekst is dus nog niet vastgelegd in een CAO).

Gehandicaptenzorg (0317)
In december 2023 wordt de eindejaarsuitkering eenmalig verhoogd met 0,5% tot 8,83%. (AVV bij besluit dd 21-04-2023)

Grondstoffen Energie en Omgeving (1471)
De werknemer bouwt over elke maand waarin hij aanspraak heeft op salaris eindejaarsuitkering op. De eindejaarsuitkering wordt maandelijks in het PAB gestort. De eindejaarsuitkering bedraagt 3,25% van het feitelijk verdiende maandsalaris en wordt vanaf 1 januari 2023 verhoogd naar 3,50%.

Groothandel in Bloemen en Planten (1547)
De eindejaaruitkering in 2023 zal eenmalig met 100 euro bruto worden verhoogd naar rato van de parttimefactor. (De loonmutatie is op basis van het principeakkoord, deze tekst is dus nog niet vastgelegd in een CAO).

Hospitality (0750)
In de sector inflightcatering wordt in de maand december een -resultaatonafhankelijke- eindejaarsuitkering uitbetaald van 8,33% van het loon. (AVV bij besluit dd 22-06-2023)

Huisartsenzorg (0721)
De werknemer heeft in en vanaf 2023 recht op een eindejaarsuitkering van 8,33%. Deze eindejaarsuitkering wordt in één keer uitbetaald in de maand december. (AVV bij besluit dd 07-09-2022)

Jeugdzorg (0234)
De werknemer ontvangt ieder jaar een eindejaarsuitkering. De hoogte van de uitkering is 8,3% van het salaris dat de werknemer in dat kalenderjaar heeft ontvangen, vermeerderd met de vakantietoeslag die de werknemer in dat jaar heeft opgebouwd. De werknemer ontvangt de eindejaarsuitkering in december. (AVV bij besluit dd 15-12-2022)

Kalkzandsteen- en Cellenbetonindustrie (0506)
De werkgever zal aan het einde van enig jaar de werknemer die op het tijdstip van uitbetaling van de uitkering in zijn dienst is en wiens dienstverband ten minste 8 weken heeft geduurd, een extra uitkering toekennen van 3% van het in dat jaar verdiende loon (exclusief overwerkverdiensten, de vakantietoeslag en de uitkering zelve) en de ontvangen wettelijke en bovenwettelijke uitkeringen ingeval van ziekte of ongeval. (AVV bij besluit dd 19-07-2023)

Kinderopvang - MKMB (4215)
De eindejaarsuitkering vanaf 2022 bedraagt 3 procent van het bruto jaarloon en wordt jaarlijks in december uitbetaald.

Kinderopvang voor Kindercentra en Gastouderbureaus (1612)
De medewerker krijgt een eindejaarsuitkering van 3%. De eindejaarsuitkering wordt in december van ieder kalenderjaar uitbetaald. (AVV bij besluit dd 23-06-2023)

Kunsteducatie (0429)
De werknemer ontvangt een eindejaarsuitkering ten bedrage van 5% van het door de werknemer in het desbetreffende jaar feitelijk verdiende totale brutosalaris, vermeerderd met de hierover opgebouwde vakantietoeslag. De eindejaarsuitkering bedraagt minimaal € 150,- bruto. (AVV bij besluit dd 07-03-2023)

Nederlandse podia {2143}
De werknemer heeft recht op een eindejaarsuitkering. De eindejaarsuitkering wordt uitbetaald in december of bij einde dienstverband. De eindejaarsuitkering bedraagt 1,65%.

Omroeppersoneel (1537)
Werknemers ontvangen met het salaris over de maand december een uitkering gelijk aan 6% van twaalfmaal het salaris in de maand december verhoogd met de vakantietoeslag.

Onderwijs | HBO (0625)
In december wordt een structurele eindejaarsuitkering van 8,3% toegekend, te berekenen over het jaarsalaris en op te bouwen naar rato van de betrekkingsomvang conform de systematiek van de vakantieuitkering.

Onderwijs | Middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (1022)
De werknemer heeft recht op een eindejaarsuitkering van 8,33%. De eindejaarsuitkering wordt jaarlijks betaald in de maand december en heeft betrekking op het lopende kalenderjaar.

Open Teelten (1944)
De cao-lonen en de feitelijke lonen worden per 31 december 2023 met 3% verhoogd. (AVV bij besluit dd 02-05-2023)

Openbaar vervoer (0163)
De werknemer heeft recht op een procentuele eindejaarsuitkering van 1,15% en een vaste eindejaarsuitkering van € 400,- bruto. De eindejaarsuitkering wordt in december uitbetaald.

Openbare Bibliotheken (0214)
Jaarlijks in de maand december heeft de werknemer recht op een eindejaarsuitkering van 4%, berekend over het door de werknemer in dat kalenderjaar feitelijk verdiende brutosalaris, vermeerderd met de over dat jaar opgebouwde vakantietoeslag.

Papierindustrie (0776)
De werknemer, die een vol kalenderjaar onafgebroken in dienst is van de werkgever, ontvangt 8 1/3 % van zijn jaarinkomen als eindejaarsuitkering.

Pluimveeverwerkende industrie (0573)
De medewerker die in het kalenderjaar meer dan twee maanden onafgebroken in dienst was, ontvangt gelijktijdig met de salarisbetaling in de maand december een eindejaarsuitkering. De hoogte van deze uitkering 2,15%. (AVV bij besluit dd 19-10-2023)

Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf (0433)
De eindejaarsuitkering bedraagt 4,75% in 2023 en wordt berekend over het bruto-inkomen in de referteperiode. De eindejaarsuitkering wordt betaald vóór 15 december van het jaar. (AVV bij besluit dd 07-06-2022)

Sociale werkvoorziening (1345)
Werknemers ontvangen in de maand december een uitkering van 3,75% van het genoten loon over het betreffende jaar. De uitkering bedraagt minimaal € 540.

Sport | KNVB (0475)
Iedere werknemer die op 1 januari van het lopende kalenderjaar in dienst van de werkgever is en gedurende het gehele kalenderjaar in dienst van de werkgever blijft, heeft recht op een extra uitkering, ter grootte van het maandsalaris over november (13e maand). De uitbetaling van de uitkering zal plaats vinden voor 31 december van het lopende kalenderjaar.

Sport (0475)
Werknemers die op 1 december van 2023 in dienst zijn, ontvangen in december een bruto eindejaarsuitkering van 1,2% van het jaarsalaris van 2023 inclusief vakantiegeld boven op een vaste component van 900 euro.

Textielverzorging (0035)
Met uitzondering van de werknemers in loongroep I wordt aan alle werknemers in de branche een structurele eindejaarsuitkering toegekend uit te betalen bij het salaris in december dan wel (naar rato) bij beëindiging van het dienstverband. De eindejaarsuitkering bedraagt 5,33% van het brutojaarloon. (AVV bij besluit dd 06-06-2023)

Toneel en Dans (1577)
Naast het reguliere salaris heeft de werknemer recht op een eindejaarsuitkering van 400 euro bruto per jaar bij een volledig dienstverband. De uitkering wordt in één termijn uitgekeerd, tegelijk met het salaris over de maand december. (AVV bij besluit dd 02-06-2022)

Uitgeverijbedrijf (3798)
Werknemers die reeds op 31 december 2014 in dienst waren van de werkgever en op wie de bepalingen van de CAO voor het Dagbladuitgeverijbedrijf werden toegepast, hebben in de maand december recht op een uitkering van 1% van het feitelijke bruto jaar inkomen (tot ten hoogste het maximum premieloon, zoals bedoeld in de Wet financiering sociale verzekeringen). (AVV bij besluit dd 23-05-2022)

Uitzendbranche | NBBU Vaste medewerkers (1094)
De werknemer heeft recht op een winstafhankelijke eindejaarsuitkering of een met de werkgever overeengekomen gelijkwaardig alternatief als hij op 31 december van het jaar waarover de uitkering plaatsvindt, in dienst is van de werkgever. De eindejaarsuitkering of het overeengekomen alternatief bedraagt 2% van het in dat jaar genoten vaste bruto jaarloon inclusief vakantiebijslag.

Verzekeringsbedrijf (0637)
De werknemer die in het voorgaande boekjaar een volledig jaar in dienst is geweest ontvangt een jaarlijkse uitkering, tenzij de bedrijfsresultaten dit naar het oordeel van de werkgever niet toelaten. De jaarlijkse uitkering is 1/12 van het vast jaarsalaris. (AVV bij besluit dd 14-03-2023)

Vleessector (0026)
De werkgever kent de werknemer, met wie een onafgebroken dienstverband van tenminste twee maanden bestaat in de loop van december een uitkering toe van 2% van het in de voorafgaande 12 maanden bij de werkgever verdiende inkomen. (AVV bij besluit dd 05-09-2022)

Vleeswarenindustrie (0709)
De werkgever zal in de loop van enig kalenderjaar aan de werknemer met wie een onafgebroken dienstverband van ten minste 2 maanden heeft bestaan een uitkering toekennen van 3,25% van het in de voorafgaande 12 maanden bij de werkgever verdiende inkomen. De uitkering dient op uiterlijk 31 december van het betreffende kalenderjaar daadwerkelijk betaald te worden. (AVV bij besluit dd 30-08-2023)

Waterbedrijven (0941)
De werknemer bouwt over elke maand waarin hij aanspraak heeft op salaris eindejaarsuitkering op. De eindejaarsuitkering is opgenomen in het Flexibel Arbeidsvoorwaarden Budget (FAB) en bedraagt 2,5% van het maandinkomen.

Waterbouw (0080)
De structurele eindejaarsuitkering is met 0,5% verhoogd en vastgesteld op 4% over het bruto jaarloon in 2023, exclusief de vakantietoeslag. De eindejaarsuitkering zal uiterlijk op 31 december worden uitgekeerd. (AVV bij besluit dd 16-08-2023)

Zeevisbedrijf (0645)
De werknemer ontvangt jaarlijks in december een bruto bonusuitkering. Voor kalenderjaar 2023 bedraagt de bonusuitkering € 964,62.

Zelfstandige Klinieken Nederland (3688)
De eindejaarsuitkering bedraagt 8,33% van het jaarsalaris. Uitbetaling van de eindejaarsuitkering vindt plaats in de maand december.

Ziekenhuizen (0156)
De eindejaarsuitkering wordt uitbetaald in de maand december en bedraagt 8,33% van het, in het betreffende kalenderjaar verdiende salaris.

Ziekenhuizen (0156)
Per 1 december 2023 een structurele salarisverhoging van 5% met een bodem van € 150 bruto per maand en een aftopping vanaf ip 62 van € 300 bruto per maand.

Zorgverzekeraars (0615)
De medewerker ontvangt een eindejaarsuitkering van 8,33%. De werkgever stelt de datum vast waarop hij jaarlijks de eindejaarsuitkering aan alle medewerkers uitkeert.

Zuivelindustrie (0157)
De werkgever betaalt aan het einde van het kalenderjaar een eindejaarsuitkering van 4% van het jaarinkomen.

Zuivelindustrie | Hoger personeel (0563)
De werknemer ontvangt aan het einde van het kalenderjaar een eindejaarsuitkering van 3% van het jaarinkomen als de werkgever een eigen regeling op ondernemingsniveau toepast conform artikel 4 lid 3 van deze cao. De werknemer ontvangt aan het einde van het kalenderjaar een eindejaarsuitkering van 3,5% van het jaarinkomen als de werkgever geen eigen regeling op ondernemingsniveau toepast conform artikel 4 lid 3 van deze cao.

Bron: CAOnet


Alles op een rij