René Muilwijk

Backoffice Consultant

Eerder dit jaar ondertekenden meerdere werknemersorganisaties en 11 werkgeverorganisaties in de bouw, waaronder Bouwend Nederland, de nieuwe cao Bouw & Infra (01-04-2018 – 31-12-2019). Bouwwerkgevers die lid zijn van een van deze werkgeversorganisatie zijn al aan de nieuwe cao Bouw en Infra gebonden. Pas als de cao Bouw en Infra algemeen verbindend wordt verklaard (avv), zijn álle bouwwerkgevers die onder de werkingssfeer van de cao vallen gebonden aan die cao. De ter visie legging aan de minister heeft op dit moment nog niet plaatsgevonden. De verwachting is dat dit één dezer weken zal gebeuren.

Reactie uitzendbranche

De brancheorganisaties binnen de uitzendsector (ABU en NBBU) hebben bezwaren ten aanzien van meerdere onderdelen van de nieuwe cao. Vanuit beide organisaties zijn suggesties gedaan om de inhoud van de cao op onderdelen aan te passen. Deze voorstellen hebben niet geleid tot gewijzigde teksten. Dit leidt ertoe dat de ABU en de NBBU zich genoodzaakt zien om bedenkingen in te dienen tegen de algemeen verbindend verklaring van de cao Bouw en Infra.

De gevolgen voor nu

Uitzendorganisaties dienen op grond van de ABU- of NBBU-cao de inlenersbeloning toe te passen. Alle elementen uit de nieuwe cao Bouw en Infra die vallen onder het loonverhoudingsvoorschrift zijn vanaf de inwerkingtreding van de cao van toepassing op de uitzendkracht. Naast gewijzigde uurlonen zijn de volgende zaken van toepassing:

Arbeidsovereenkomst met BBL-leerling

In artikel 65 lid 1 van de cao Bouw en Infra is vastgelegd dat een werkgever alleen een beroepspraktijkvormingsovereenkomst (BPVO) met een leerling-werknemer mag aangaan als de leerling ook bij hem in dienst is. Dit betekent dat je opdrachtgever, als hij een erkend leerbedrijf is, kan aangeven dat hij je uitzendkracht (BBL-leerling) zelf in dienst wil nemen. We raden aan de wensen van je opdrachtgever ten aanzien van deze situatie met hem te bespreken.

Het ligt in de rede om bestaande uitzendovereenkomsten niet tussentijds te beëindigen, ook al heeft de cao Bouw en Infra verzuimd hiervoor een overgangsregeling op te nemen.

Verschil nieuwkomers en vakkracht

Artikel 6 lid 5 van de cao Bouw en Infra bepaalt dat de inlener zich ervan dient te vergewissen dat de uitzendkracht arbeidsvoorwaarden krijgt zoals die gelden voor een vakkracht. Het verschil tussen nieuwkomers en vakkrachten bestaat nog steeds, maar komt niet meer tot uitdrukking in de salariëring van een ‘nieuwkomer’ die via een uitzendorganisatie werkt.

Inloopschalen

Eén van de consequenties van het voorgaande is dat de uitzendorganisatie geen gebruik kan maken van de inloopschalen. De ABU en NBBU zijn van mening dat dit in strijd is met het beginsel “gelijk werk, gelijk loon” aangezien de inloopschalen wel kunnen worden toegepast door bouwbedrijven zelf. Hierop zal bij de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een bedenking worden ingediend.

Inzage in schriftelijke verklaring inlenersbeloning

Artikel 6 lid 1 sub b van de cao Bouw en Infra bepaalt dat de bouwwerkgever de uitzendorganisatie vanaf 1 januari 2019 om inzage dient te vragen in de schriftelijke bevestiging aan de uitzendkracht als bedoeld in artikel 20 lid 6 van de ABU-cao of artikel 11 lid 4 van de NBBU-cao voor Uitzendkrachten.

Ziektekostenvergoeding

Op verzoek van de inlener kan worden overeengekomen dat de uitzendkracht met een bepaalde aanvullende ziektekostenverzekering een bijdrage voor zijn ziektekostenverzekering ontvangt, als bedoeld in artikel 59 van de cao Bouw en Infra. Wij raden aan in overleg met de inlener zijn wensen op dit punt onderling af te stemmen.

Tot slot

Zoals hiervoor is aangegeven is de nieuwe cao van toepassing voor werkgevers die lid zijn van Bouwend Nederland (of een andere werkgeversorganisatie in de bouw). Voor deze werkgevers geldt de nieuwe cao dus al. Ten aanzien van die werkgevers dient ook de uitzendorganisatie de nieuwe cao toe te passen. Het feit dat ABU en NBBU bedenkingen zullen indienen tegen de algemeen verbindend verklaring van de cao doet hier niets aan af. Voor bouwondernemingen die geen lid zijn van een brancheorganisatie geldt de nieuwe cao Bouw & Infra nog niet. Zolang de nieuwe cao niet algemeen verbindend is verklaard zijn vorenstaande wijzigingen voor die werkgevers nog niet van toepassing. Bij de beantwoording van de vraag of een uitzendorganisatie de nieuwe cao Bouw & Infra dient toe te passen is bepalend of de opdrachtgever is aangesloten bij één van de brancheverenigingen in de bouw.

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van dit artikel. Neem dan contact op via 0184-208200 of rene@florys.nl