Douwe de Haan

Arbeidsjurist

Vlak voordat de vorige uitzend-cao’s van de ABU en de NBBU afliepen hebben beide werkgeversorganisaties met de vakbonden een onderhandelingsakkoord gesloten voor een nieuwe cao. De leden van de cao-partijen moeten nog met het akkoord instemmen. In dit bericht informeren we je op hoofdlijnen over de inhoud van het akkoord.  

Duur 

De nieuwe cao heeft een looptijd van 2 januari 2023 tot 1 januari 2024. In 2023 blijven de partijen met elkaar in overleg over een nieuwe cao voor de jaren na 2023. Het doel is om daarbij het MLT-advies van de SER volledig te implementeren.  

Inschaling en toekennen periodieken 

Per 1 juli 2023 dient bij de inschaling van uitzendkrachten rekening gehouden te worden met de relevante werkervaring. Eventuele periodieken worden toegekend op dezelfde wijze als bij de opdrachtgever. Daarbij geldt als uitgangspunt dat de uitzendkracht altijd een periodieke verhoging krijgt toegekend. Daarvan kan in bijzondere omstandigheden (zoals een negatieve beoordeling) worden afgeweken.  

Uitbreiding inlenersbeloning 

De inlenersbeloning wordt per 1 juli 2023 op een tweetal punten uitgebreid: 

Transitievergoeding 

Als een transitievergoeding wordt uitbetaald nadat het dienstverband meer dan één maand is geëindigd, heeft de uitzendkracht recht op de wettelijke rente over de transitievergoeding. Cao-partijen hebben daarnaast afgesproken dat de uitzendkracht vanaf 1 april 2023 12 maanden de tijd heeft om zijn transitievergoeding te claimen. Tijdens die periode mag een uitzendwerkgever geen beroep doen op de wettelijke vervaltermijn.  

Arbeidsongeschiktheid 

Door een aantal rechtelijke uitspraken is onduidelijkheid ontstaan over de rechtspositie van zieke uitzendkrachten die werkzaam waren op basis van een uitzendovereenkomst met uitzendbeding. De cao-partijen willen duidelijkheid creëren en hebben daarom meerdere afspraken gemaakt. Per 1 juli 2023 geldt het volgende:  

Rechtspositie 

Met ingang van 1 juli 2023 geldt de regel dat opvolgende uitzendovereenkomsten (met en zonder uitzendbeding) bij dezelfde inlener ten minste voor de duur van vier weken moeten worden aangegaan.  

Arbeidsmigranten 

Cao-partijen hebben afgesproken om op uiterlijk 1 juni 2023 afspraken te maken over een regeling voor de prijs van huisvesting van arbeidsmigranten. De gemaakte afspraken zullen vervolgens ingaan per 1 januari 2024.  

Overige afspraken 

Voor het overige zijn afspraken gemaakt over:  

Afrondend 

De gemaakte afspraken kunnen forse (financiële) gevolgen hebben voor uitzendorganisaties. Het is zinvol je tijdig voor te bereiden op de aanstaande wijzigingen. Florys kan je daarbij van dienst zijn.  

Vragen naar aanleiding van bovenstaande informatie? Dan kun je contact opnemen met je contactpersoon bij Florys. Natuurlijk kun je ook bellen met ons algemene nummer 0184-208208 of een mail sturen naar info@florys.nl