Debbie Simons - Griffioen

Personeelsadviseur

Onlangs is de nieuwe nieuwsbrief Loonheffingen 2018 door de Belastingdienst gepubliceerd. Deze bevat een aantal belangrijke wijzigingen, onder andere over de verschillende loonkostenvoordelen voor werkgevers. In dit bericht informeren we u over de belangrijkste wijzigingen. 

Verval premiekortingen

Per 1 januari 2018 komen de premiekortingen arbeidsgehandicapte werknemer, oudere werknemer en jongere werknemer te vervallen. Premiekortingen over 2017 kunnen tot en met 1 mei 2018 worden aangevraagd. Voor de jaren vóór 2017 geldt een terugwerkende kracht van 5 jaar (de reguliere correctietermijn van de Belastingdienst). Het loont wellicht de moeite om uw loonadministratie van de afgelopen jaren nog eens tegen het licht te houden.

Overgangsregeling

Voor de premiekorting oudere werknemer en de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer wordt een overgangsregeling ingesteld. Wordt er in 2017 al gebruik gemaakt van deze premiekorting, dan heeft u vanaf 1 januari 2018 recht op één van de nieuwe loonkostenvoordelen voor de resterende tijd dat u recht zou hebben op premiekorting.
Hiervoor gelden 3 voorwaarden:

Loonkostenvoordelen werkgevers

Met ingang van 1 januari 2018 zijn er nog 4 loonkostenvoordelen voor werkgevers:

Voor elk loonkostenvoordeel gelden de voorwaarden dat de werknemer verzekerd is voor de werknemersverzekeringen en dat de werknemer de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt. Daarnaast gelden per loonkostenvoordeel enkele aanvullende voorwaarden.

U heeft recht op loonkostenvoordeel voor oudere werknemers als uw werknemer:

U heeft recht op loonkostenvoordeel voor een arbeidsgehandicapte werknemer als:

Het loonkostenvoordeel voor een arbeidsgehandicapte werknemer is maximaal € 6.000 per jaar en mag 3 jaren achter elkaar aangevraagd worden.

U heeft recht op loonkostenvoordeel voor de doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden als uw werknemer:

U heeft recht op loonkostenvoordeel voor het herplaatsen van een arbeidsgehandicapte werknemer als uw werknemer in de kalendermaand voor de herplaatsing recht had op een WIA-uitkering. Het loonkostenvoordeel voor het herplaatsen van een arbeidsgehandicapte werknemer is maximaal € 6.000 per jaar en mag voor 1 jaar aangevraagd worden.

Overige voorwaarden

Voor al deze loonkostenvoordelen geldt dat in de loonaangifte wordt aangegeven dat u het loonkostenvoordeel voor de werknemer wil aanvragen. Tevens is een doelgroepverklaring vereist. Op het moment dat de dienstbetrekking van de werknemer op grond van de Wet sociale werkvoorziening volledig is gesubsidieerd, bestaat er geen recht op loonkostenvoordeel. Er is geen samenloop van de verschillende loonkostensubsidies toegestaan. U kunt ze allemaal tegelijk aanvragen; het loonkostenvoordeel met het hoogste voordeel wordt toegepast.

Jeugd-LIV

Nieuw per 1 januari 2018 is het ‘jeugd-LIV’, een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers op grond van de Wet tegemoetkomingen loondomein. Deze nieuwe tegemoetkoming komt er, omdat er wijzigingen zijn geweest in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, waardoor de loonkosten voor jongeren zijn toegenomen.

Om in aanmerking te komen voor het jeugd-LIV moet de werknemer verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen. Ook moet de werknemer een gemiddeld uurloon verdienen wat behoort bij het wettelijk minimum jeugdloon voor zijn leeftijd. De werknemer moet op 31 december 2017 18, 19, 20 of 21 jaar oud zijn.

De hoogte van de tegemoetkoming verschilt per leeftijd:

Uit de aangifte zal blijken of er recht bestaat op deze tegemoetkoming. Er hoeft verder niets extra’s te worden aangegeven. 

De uitbetaling van de loonkostenvoordelen en het Jeugd-LIV over het jaar 2018 gaat als volgt:

Bron: Belastingdienst