Leendert Izelaar

Arbeidsjurist

Op 10 oktober presenteerde de coalitie het regeerakkoord 2017 - 2021. Rutte III zet hierbij ook flink de schop in het arbeidsrecht. In deze bijdrage geven we u een korte samenvatting van de arbeidsrechtelijke plannen.

In het regeerakkoord constateren de betrokken partijen dat de huidige arbeidsmarkt voor werkgevers en werknemers knelt. In het akkoord staan daarom plannen om een nieuwe balans aan te brengen.

Ontslagrecht – Cumulatiegrond

In de huidige wet staat een aantal ontslaggronden. Alleen als aan één van deze gronden volledig is voldaan, mag de werkgever een werknemer ontslaan. Als een werknemer aan verschillende gronden gedeeltelijk voldoet is ontslag niet mogelijk. Door de introductie van een cumulatiegrond wil de aanstaande regering dit wel mogelijk maken. De werkgever moet dan mogelijk wel een hogere vergoeding betalen.

Transitievergoeding

Werknemers hebben op basis van het akkoord vanaf het begin van hun dienstverband recht op een transitievergoeding, in plaats van na twee jaar. Per contractjaar bedraagt deze vergoeding een derde van het maandsalaris, ook bij een langer dienstverband. Soms betaalt de werkgever scholingskosten, zodat de werknemer in een andere functie binnen de organisatie kan werken. Deze kosten mogen in de toekomst sneller op de vergoeding in mindering worden gebracht.

Overeenkomst voor (on)bepaalde tijd

Net als voor invoering van de WWZ krijgen werkgevers de mogelijkheid om werknemers drie jaar lang op basis van overeenkomsten voor bepaalde tijd te laten werken.

Proeftijd

De regels voor het overeenkomen van een proeftijd wijzigen. Als direct een vast contract wordt aangeboden geldt een maximale proeftijd van vijf maanden. Als contracten worden overeengekomen die langer dan twee jaar duren geldt een proeftijd van maximaal drie maanden.

Flexibel werk

Ook op het gebied van flexibel werk wil de aanstaande regering veranderingen doorvoeren. Payrollen blijft mogelijk, maar niet meer onder de soepele arbeidsvoorwaarden van de uitzendovereenkomst. Daarnaast moeten de werknemers ten minste onder dezelfde arbeidsvoorwaarden werken als de werknemers die in dienst zijn bij de inlener. Zo moet payrollen een instrument worden om de werkgever te ontzorgen en niet om te concurreren. Een werknemer met een nulurencontract wordt daarnaast niet meer verplicht om aan een oproep voor werk gehoor te geven als hij ook nog andere (deeltijd)banen heeft.

Loondoorbetaling

Het MKB durfde soms geen personeel in vaste dienst te nemen, doordat het loon tijdens ziekte gedurende twee jaar moest worden doorbetaald. Daarom willen Rutte III deze periode, voor werkgevers met maximaal 25 werknemers, verkorten naar één jaar. De werkgevers betalen ter compensatie een extra premie. Het UWV zal het loon in het tweede ziektejaar doorbetalen en enkele re-integratieverplichtingen overnemen.

Werken als zelfstandige

De Wet DBA zal worden vervangen door een nieuwe wet, die ervoor moet zorgen dat echte zelfstandigen zeker weten dat zij geen dienstbetrekking hebben, maar die schijnzelfstandigheid zal tegengegaan. Globaal zal Rutte III dit als volgt uitwerken:

Afsluiting

Het voorgaande betreft een beperkte uiteenzetting van de plannen die Rutte III heeft gepresenteerd op gebied van het arbeidsrecht. Deze plannen zullen in de komende jaren worden omgezet in wetgeving. Hoewel daarin nog wijzigingen aangebracht kunnen worden, geeft dit overzicht wel inzicht in de denkrichting van het nieuwe kabinet.

Wanneer u met ons van gedachten wilt wisselen over de vraag welke consequenties het regeerakkoord voor uw organisatie kan hebben, dan kunt u contact opnemen met Douwe de Haan (douwe@florys.nl). Telefonisch contact is mogelijk via 0184 – 208 208.