René Muilwijk

Backoffice Consultant

De verplichting uit de Arbeidsomstandighedenwet om te beschikken over een Risico Inventarisatie- en Evaluatie (RI&E) wordt in de praktijk niet door elke werkgever nageleefd. Met dit bericht  hebben wij je in november 2019 geïnformeerd over het belang van de RI&E én de verplichting om een RI&E op te stellen. Nu informeren we je over de acties die je als werkgever moet ondernemen als gevolg van het Covid-19-virus. 

Hoe zat het ook alweer 

In de Arbowet is vastgelegd dat elke werkgever in Nederland verplicht is een RI&E op te stellen en aan de hand van een plan van aanpak de knelpunten binnen de organisatie aan het licht te brengen en daarvoor adequate oplossingen te realiseren. In het plan van aanpak inventariseert de onderneming, al dan niet met inbreng van medewerkers en/of OR, de arbeidsomstandigheden binnen de organisatie. 

Inspectie SZW gaat intensiever controleren 

In 2019 heeft de Inspectie SZW aangekondigd om intensiever te controleren op de aanwezigheid van een RI&E en op de naleving ervan. De Inspectie zal eerder boetes opleggen. De kans dat een bedrijf er met enkel een waarschuwing afkomt wordt kleiner. 

RI&E en Covid-19 

De uitbraak van het Covid-19-virus leidt binnen je organisatie tot gezondheidsrisico’s. Waarschijnlijk heb je al de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen door looproutes aan te geven, afspraken te maken over het schoonmaken van werkplekken en 1,5 meter werkplekken in te richten. Daarnaast is het van belang om de knelpunten en oplossingen in je RI&E vast te leggen. In het Arbobesluit is immers vastgelegd dat de RI&E compleet, actueel en betrouwbaar dient te zijn. Er is dus werk aan de winkel. 

Hoe nu verder… 

Het welzijn van je werknemers, het naleven van wettelijke voorschriften en het voorkomen van boetes zijn redenen om je Arbo-zaken op orde te hebben. Florys kan je ondersteunen bij het opstellen van een RI&E en bij het uitvoeren van acties die voortvloeien uit het plan van aanpak. Daarnaast is een check mét update van de RI&E in het kader van Covid-19 een directe noodzaak. Ook hierin kan Florys je van dienst zijn om dit goed in beeld te krijgen en daarmee de RI&E weer actueel en compleet te maken.  

Als je vragen hebt over dit bericht kun je contact opnemen met je contactpersoon bij Florys. Natuurlijk kun je ons ook bellen via ons telefoonnummer 0184-208200 of een mail sturen naar salaris@florys.nl.