Rindert de Kooter

Partner
Florys Financieel & Fiscaal

 

In deze blog willen we je informeren over de versoepelde belastingmaatregelen voor ondernemers in het kader van het coronavirus. We geven toelichting bij de vereenvoudiging aanvraag en uitbreiding van het bijzonder uitstel belastingbetaling. Daarna volgt tekst en uitleg bij de voorwaarden waaronder deblokkering van de G-rekening kan worden aangevraagd. Tot slot gaan we in op het begrip "loonsom" in het kader van de NOW-regeling.

Uitbreiding bijzonder uitstel belastingbetaling

Door de coronacrisis komen sommige ondernemers in liquiditeitsproblemen. Eén van de maatregelen die het kabinet heeft aangekondigd betreft het bijzonder uitstel van belastingbetaling.

In eerste instantie had deze regeling alleen betrekking op de volgende belastingen:
•    inkomstenbelasting
•    vennootschapsbelasting
•    omzetbelasting
•    loonheffingen

Op 2 april 2020 is deze maatregel verder uitgebreid en geldt nu ook voor:
•    energiebelasting
•    milieubelasting
•    assurantiebelasting
•    kansspelbelasting
•    accijns
•    verhuurderheffing

Vereenvoudiging procedure uitstel belastingbetaling

Ook de procedure om het bijzonder uitstel aan te vragen is sterk vereenvoudigd. De aanvraag kan online gedaan worden via deze link.
Bij het inloggen wordt gebruik gemaakt van je DigiD. Na inloggen moet het BSN (bij eenmanszaak of ZZP) of het RSIN (overige rechtsvormen) worden opgegeven. Het RSIN is terug te vinden op het uittreksel van de Kamer van Koophandel. 

Het bijzonder uitstel kan pas worden aangevraagd nadat je een aanslag hebt ontvangen. Het bijzonder uitstel hoeft niet meer voor iedere aanslag afzonderlijk te worden aangevraagd. Zodra je bijzonder uitstel hebt aangevraagd voor één van de genoemde belastingen zal de belastingdienst de invordering van alle aanslagen voor een periode van 3 maanden stilleggen. 

Let op: Het blijft belangrijk om op tijd aangifte te doen!

Uitstel belastingbetaling = geen afstel

Tenslotte is het goed om je te realiseren dat deze maatregel slechts de mogelijkheid biedt om belastingbetaling uit te stellen. Uiteindelijk moeten de uitgestelde belastingen natuurlijk alsnog betaald worden. Wij adviseren daarom om alleen van deze maatregel gebruik te maken als het echt noodzakelijk is. In dat geval is het belangrijk dat je een goede liquiditeitsprognose hebt waarin je rekening houdt met de betaling van de belastingen die nu worden uitgesteld. Florys kan je helpen bij het opstellen van een liquiditeitsprognose.

Deblokkeren G-rekening

Vooral bij bedrijven in de bouw- en uitzendbranche wordt de G-rekening gebruikt om bedragen te reserveren voor de betaling van loonheffing en omzetbelasting. Voor deze bedrijven heeft de maatregel van bijzonder uitstel belastingbetaling echter slechts beperkt effect. Een belangrijk deel van hun geld staat namelijk geblokkeerd op een G-rekening. Daarom heeft het kabinet besloten om de voorwaarden voor deblokkering te verruimen. Naast de overschotten op de G-rekening kan nu ook deblokkering worden aangevraagd voor (naheffings)aanslagen loonheffing of omzetbelasting. 

Om hiervoor in aanmerking te komen is het belangrijk om eerst bijzonder uitstel van belastingbetaling aan te vragen. De verruiming van de deblokkering geldt namelijk alleen voor bedragen waarvoor bijzonder uitstel van belastingbetaling is verkregen.

Het verzoek om deblokkering kan worden aangevraagd op de website van de belastingdienst via deze link. 

Loonsom NOW-regeling

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) biedt werkgevers een tegemoetkoming in de loonkosten van werknemers. Voor de hoogte van de subsidie is onder meer bepalend de hoogte van de loonsom. In het webinar dat we op vrijdagochtend 3 april verzorgden spraken we over de vraag wat onder de term ‘loonsom’ wordt verstaan. In dit bericht lichten we dat nader toe. 

In de NOW-regeling is omschreven wat onder ‘loonsom’ wordt verstaan. Samengevat leidt dat tot het volgende: 

Met het loon wordt gedoeld op het SV-loon, voor zover het gaat om loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. Loon uit vroegere dienstbetrekkingen is dus uitgesloten.

Hierop gelden twee uitzonderingen: 

In sommige gevallen heeft een werkgever de verplichting om een Ziektewetuitkering aan te vullen. De aanvulling op de Ziektewet valt niet onder de definitie ‘loon uit tegenwoordige dienstbetrekking’. Dat leidt ertoe dat de aanvulling geen onderdeel uitmaakt van de loonsom en dat daarvoor dus geen subsidie wordt verstrekt op grond van de NOW-regeling. 

Vragen over bovenstaande informatie? Dan kun je natuurlijk altijd contact opnemen met je contactpersoon bij Florys. Ook op de website www.florys.nl is veel informatie rondom het coronavirus te vinden. Natuurlijk kun je ook bellen met ons algemene nummer 0184-208208 of een mail sturen naar info@florys.nl