Leendert Izelaar

Arbeidsjurist

De twee brancheverenigingen in de uitzendsector, de ABU en NBBU, hebben onlangs in overleg met werknemerspartijen afspraken gemaakt over wijzigingen in de twee uitzendcao’s. In dit artikel lichten we deze wijzigingen toe.

25 vakantiedagen

Vanaf 1 januari 2018 hebben uitzendkrachten op wie de ABU-cao van toepassing is recht op 25 vakantiedagen per jaar, in plaats van de huidige 24 dagen. Uitzendkrachten op wie de NBBU-cao van toepassing is houden recht op 24 dagen.

Beschikbaarheid uitzendkracht

In de nieuwe tekst van de cao’s wordt daarnaast duidelijk(er) gemaakt hoeveel de uitzendkracht beschikbaar moet zijn. De uitzendkracht mag ergens anders gaan werken, tenzij hij bij zijn uitzendbureau heeft aangegeven bij dat hij beschikbaar is. Dan moet wel duidelijk zijn op welke dagen, tijdstippen en voor welk aantal uren hij beschikbaar zou zijn.

In sommige uitzendovereenkomsten is een loondoorbetalingsverplichting opgenomen.  De uitzendkracht krijgt dan altijd een bepaald aantal uur betaald, ongeacht het feit of er werk voor hem is. Hij geeft dan aan het begin van zijn dienstverband aan op welke momenten hij beschikbaar is voor werk. In de nieuwe tekst van de cao’s staat dat de werknemer zijn beschikbaarheid op een later moment kan wijzigen. Daarbij geldt de voorwaarde dat de werknemer voor het afgesproken aantal uur beschikbaar blijft.

Boetes arbeidsmigranten

Binnen de huidige cao’s kunnen boetes van een arbeidsmigrant onder bepaalde voorwaarden worden verrekend met het loon. Hier wordt in de praktijk misbruik van gemaakt. Er worden soms allerlei onduidelijke boetes opgelegd door uitzendbureaus. Daarom is het verrekenen van boetes met het loon vanaf 1 januari 2018 niet meer mogelijk. De enige uitzondering hierop zijn verkeersboetes die de arbeidsmigrant heeft veroorzaakt.

Inlenersbeloning

De overige wijzigingen in de cao’s hebben te maken met de inlenersbeloning. Door de cao-wijzigingen moeten uitzendondernemingen beter in staat worden gesteld om de inlenersbeloning correct toe te passen.

Proces

Iedere uitzendonderneming moet een beschrijving maken van het proces waarmee de inlenersbeloning wordt vastgesteld. De procesbeschrijving heeft geen verplichte vorm.

Schriftelijke bevestiging

De uitzendkracht moet bij iedere terbeschikkingstelling een schriftelijke bevestiging ontvangen, waarin in ieder geval het volgende wordt vermeld:

Aanpassing met terugwerkende kracht

De inlenersbeloning kan alleen met terugwerkende kracht worden aangepast als sprake is van één van de volgende situaties:

Afsluiting

Het merendeel van de bovenstaande wijzigingen wordt vanaf 1 januari 2018 van kracht. Een uitzondering hierop vormen alle wijzigingen met betrekking tot de inlenersbeloning in de NBBU-cao, deze worden vanaf 1 juli 2018 van kracht. Het is belangrijk dat iedere uitzendonderneming zich van de wijzigingen bewust is en zo nodig aanpassingen maakt in haar processen.