Douwe de Haan

Arbeidsjurist

Mede als gevolg van schaarste op de arbeidsmarkt leent menig werkgever uitzendkrachten in. Recent is er een nieuwe uitzend cao afgesloten. De wijzigingen die daarin zijn doorgevoerd zullen door uitzendorganisaties veelal worden doorgelegd naar de inleners. Daarom informeren we je in dit bericht op hoofdlijnen over de wijzigingen in de uitzend cao die voor opdrachtgevers relevant kunnen zijn.  

Cao voor uitzendkrachten 

In de uitzendbranche zijn twee werkgeversorganisaties actief: de ABU en de NBBU. Beide organisaties sluiten met vakbonden een cao. Sinds een aantal jaren is de inhoud van beide cao’s nagenoeg gelijk.  

Inschaling en toekennen periodieken 

Per 1 juli 2023 dienen uitzendorganisaties bij de inschaling van uitzendkrachten rekening te houden met de relevante werkervaring van de flexkracht. Die verplichting geldt ook als je daar als werkgever geen rekening mee houdt.  

Uitzendorganisaties moeten eventuele periodieken toekennen op dezelfde wijze als bij jou als opdrachtgever gebruikelijk is. Daarbij geldt als uitgangspunt dat de uitzendkracht altijd een periodieke verhoging krijgt toegekend. Daarvan kan alleen in bijzondere omstandigheden (zoals een negatieve beoordeling) worden afgeweken.  

Uitbreiding inlenersbeloning 

De beloning van flexkrachten wordt bepaald aan de hand van de inlenersbeloning. Hiervoor wordt voor een aantal beloningselementen aangesloten op de beloning die jij als opdrachtgever aanbiedt aan je eigen werknemers. De inlenersbeloning wordt per 1 juli 2023 op een tweetal punten uitgebreid:  

Arbeidsongeschiktheid 

Door een aantal rechtelijke uitspraken is onduidelijkheid ontstaan over de rechtspositie van zieke uitzendkrachten die werkzaam waren op basis van een uitzendovereenkomst waarin het zogenoemde uitzendbeding is opgenomen. Dat uitzendbeding heeft nu in twee situaties effect:  

De juridische houdbaarheid van het eerste punt staat ter discussie. De cao-partijen willen duidelijkheid creëren en hebben daarom meerdere afspraken gemaakt. Per 1 juli 2023 geldt het volgende:  

Pensioen 

De Tweede Kamer heeft recent ingestemd met de nieuwe Pensioenwet. Als deze wet ook door de Eerste Kamer wordt aangenomen, zal de pensioenregeling voor de uitzendsector aangepast moeten worden. Vooruitlopend daarop hebben de cao-partijen afgesproken om in de komende maanden afspraken te maken over het toewerken naar een marktconforme pensioenregeling. Het ligt in de lijn van de verwachting dat deze afspraken zullen leiden tot forse kostenstijgingen voor uitzendorganisaties. Het is aannemelijk dat dergelijke kostenverhogingen doorgelegd zullen worden naar inleners.   

Vragen naar aanleiding van bovenstaande informatie? Dan kun je contact opnemen met je contactpersoon bij Florys. Natuurlijk kun je ook bellen met ons algemene nummer 0184-208208 of een mail sturen naar info@florys.nl