Douwe de Haan

Arbeidsjurist
Florys HR

De NBBU en de ABU zijn samen met de vakbonden in gesprek over een nieuwe cao. Er is nog geen nieuw akkoord, maar er zijn al wel tussentijdse wijzigingen die ingaan per 1 januari 2023. In dit bericht geven we je een korte update over de aankomende wijzigingen. Als er geen nieuwe cao komt voor 1 januari 2023, dan blijft de laatste cao nawerken. 

Gewerkte week = inclusief doorbetaalde vakantie 

Als eerste veranderd de definitie van een gewerkte week. Op dit moment geldt elke week waarin de uitzendkracht daadwerkelijk uitzendarbeid heeft verricht als een gewerkte week, ongeacht hoeveel uren er gewerkt zijn. Door de tussentijdse wijzigingen van 2 januari 2023 tellen de weken waarin de uitzendkracht doorbetaalde vakantie opneemt, ook mee als gewerkte week. Ook hierbij geldt, ongeacht hoeveel tijd is opgenomen.  

Verandering in fasen 

Dit heeft invloed op de rechtspositie van een uitzendkracht. Een uitzendkracht is werkzaam in fase 1-2 zolang hij niet meer dan 52 weken voor dezelfde uitzendonderneming heeft gewerkt. Daarna gaat hij naar fase 3, waarbij een maximum geldt van 6 contracten. Dit jaar gold er een overgangsregeling voor de fasen. Maar vanaf 1 januari geldt er dat een uitzendkracht na 3 jaar (in plaats van 4 jaar) doorgaat naar fase 4.  

Hierbij geldt een uitzondering, als een uitzendkracht vóór 1 januari 2022 al werkzaam was in fase 3 en dit doorloopt in 2023, dan mag de termijn van 3 jaar overschreden worden zonder dat de uitzendkracht overgaat naar fase 4. Deze uitzendovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt dan van rechtswege op de overeengekomen einddatum, tenzij eerder de termijn van vier jaar wordt overschreden. In dat geval gaat de uitzendkracht op dat moment automatisch over naar fase 4. 

Hou er dus rekening mee dat de fasen vanaf 1 januari veranderen, evenals de weken waarin de uitzendkracht doorbetaalde vakantie heeft opgenomen. 

Extra element inlenersbeloning 

Als tweede wordt de inlenersbeloning uitgebreid. In plaats van negen elementen zijn dit vanaf 3 januari tien elementen. Het element wat wordt toegevoegd is ‘vaste eindejaarsuitkeringen’. Hieronder vallen alle inkomstbestanddelen die (herhaaldelijk) jaarlijks of periodiek worden uitgekeerd. Bijvoorbeeld een 13de maand, eindejaarsuitkering of kerstbonus. Hierbij geldt dat de hoogte, het tijdstip en de voorwaarden gelden zoals de opdrachtgever heeft bepaald.  

Veranderingen Pensioenpremie 

Tot slot zijn er enkele belangrijke wijzigingen met betrekking tot de pensioenpremie. De werkgeverspremie basisregeling stijgt namelijk van 2,6% naar 8% waardoor de pensioengrondslag gelijk is aan de premie van de plusregeling. Deze stap is gemaakt zodat er kan toe worden gewerkt naar een marktconforme pensioenregeling. In de toekomst kunnen we hier nog meer ontwikkelingen verwachten. 

Wil je meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met je contactpersoon bij Florys. We denken graag met je mee. Natuurlijk kun je ook bellen naar ons algemene nummer 0184 – 208 208 of een e-mail sturen naar info@florys.nl