Debbie Simons - Griffioen

Personeelsadviseur

De Wet Minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) moet voorkomen dat werknemers worden onderbetaald. De afgelopen jaren besloot de regering dat het WML aanmerkelijk moet worden gewijzigd, om aansluiting te zoeken bij veranderende maatschappelijke opvattingen en beter aan moet sluiten bij hetgeen internationaal gangbaar is. Op 1 juli 2017 zijn de eerste wijzigingen van kracht geworden. De leeftijd waarop een werknemer het volledig wettelijk minimumloon ontvangt is toen verlaagd van 23 naar 22 jaar. Ook is toen het minimumjeugdloon voor jongeren van 18 tot 21 jaar verhoogd. In dit bericht bespreken we de veranderingen die per 1 januari 2018 van kracht zullen worden.

Opdrachtovereenkomst

Personen die geen arbeidsovereenkomst hebben, maar werken op basis een overeenkomst van opdracht vallen per 1 januari 2018 ook onder het wettelijk minimumloon. Ook personen die werkzaam zijn op basis van andere overeenkomsten zoals de aanneem-, uitgeef- en vervoersovereenkomst moeten ten minste het minimumloon verdienen. Alleen gastouders die in hun eigen huis kinderen opvangen worden uitgesloten van deze regeling.

Stukloon

Per 1 januari 2018 moeten werknemers die op basis van stukloon worden betaald voor ieder gewerkt uur gemiddeld minstens het minimumloon betaald krijgen. In zijn administratie moet een werkgever registreren hoeveel uur werknemers werken en hoeveel loon zij daarbij verdienen. Zo moet blijken of werknemers minstens het minimumloon betaald krijgen. Wanneer een werknemer in een sector waarin een volledige werkweek 40 uur omvat, bijvoorbeeld 20 uur werkt, dan moet hij 20 keer het wettelijk minimumuurloon uitbetaald krijgen dat hoort bij een 40-urige werkweek.

Meerwerk

Per 1 januari 2018 is de werkgever ook het wettelijk minimumloon verschuldigd aan werknemers die over- en meeruren werken. Als een werknemer, in een sector waarin een volledige werkweek 40 uur bedraagt, 45 uur werkt, dan moet hij gemiddeld minstens 45 keer het minimumuurloon uitbetaald krijgen.
Extra uren kunnen worden gecompenseerd met vrije tijd (tijd-voor-tijd), dit moet dan echter wel in de cao zijn opgenomen en schriftelijk overeengekomen zijn met de werknemer.
Bij uitzendkrachten mag de compensatie met tijd alleen plaatsvinden als dit ook opgenomen is in de cao van de inlener. De ABU of NBBU kan dus niet zelfstandig bepalen dat compensatie met vrije tijd is toegestaan.

Vakantiebijslag over overwerk

Deze wijziging brengt ook met zich mee dat er vanaf 1 januari 2018 vakantiebijslag is verschuldigd over overwerk. Deze bepaling kent een directe werking en er is geen overgangsrecht getroffen. Dit houdt in dat na 1 januari 2018 ook vakantiebijslag moet worden betaald over overwerk dat vóór 1 januari 2018 is verricht.

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2018

Onlangs heeft de overheid de brutobedragen van het wettelijk minimumloon gepubliceerd. Dit loon betreft voor werknemers van 22 jaar en ouder bij een volledig dienstverband:

Conclusie

Per 1 januari 2018 wordt een groot aantal wijzigingen in de WML van kracht. Het is voor werkgevers belangrijk om de (salaris)administratie op orde te hebben. Onze medewerkers helpen u graag om duidelijk te krijgen welke gevolgen deze wetswijziging voor uw onderneming heeft.

Bron:     Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Rijksoverheid