Florys Arbeidsrecht B.V.

1.Florys Arbeidsrecht is de handelsnaam van Florys Arbeidsrecht B.V., (hierna: “de vennootschap”). De vennootschap heeft ten doel:

a. het adviseren en verlenen van diensten aan organisaties op alle onderdelen van bedrijfsvoering, organisatie en management en het in recht en geschillen bijstaan en bemiddelen van organisaties en particulieren, het aanbieden van alternatieve geschilbeslechting en het beschikbaar stellen van arbeidskrachten en het verzorgen van interim management;

b. het ontwikkelen en verzorgen van cursussen, opleidingen, seminars en congressen;

De vennootschap schakelt voor de uitvoering van opdrachten voor een opdrachtgever (hierna: cliënt) advocaten, juristen en andere personen in.

2.Deze algemene voorwaarden gelden voor alle aan de vennootschap gegeven opdrachten (inclusief gewijzigde opdrachten, aanvullende en vervolgopdrachten). De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op iedere offerte die de vennootschap uitbrengt. De vennootschap aanvaardt geen algemene voorwaarden van een opdrachtgever of cliënt.

3.Alleen de vennootschap aanvaardt opdrachten. Een voor de vennootschap werkende persoon kan wel namens de vennootschap opdrachten aanvaarden, maar slechts de vennootschap is de opdrachtnemer. Alleen de vennootschap is aan te spreken op de uitvoering van een opdracht. De artikelen 7:404 en 7:407, tweede lid, en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn uitgesloten.

4.Naast de vennootschap en de bestuurder(s) van de vennootschap, kunnen alle personen die de vennootschap voor de uitvoering van opdrachten inschakelt en alle personen voor wier handelen of nalaten de vennootschap aansprakelijk zal zijn een beroep doen op deze voorwaarden.

5.Iedere aansprakelijkheid van de vennootschap is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de vennootschap wordt uitbetaald, vermeerderd met het voor dat geval onder de verzekering voor de vennootschap geldende eigen risico. Op verzoek wordt een kopie van de verzekeringspolis aan de cliënt gezonden. Als om welke reden dan ook de verzekering niet uitbetaalt, dan is iedere aansprakelijkheid van de vennootschap beperkt tot een bedrag van € 10.000,-.

6.Als door of in verband met de uitvoering van de overeenkomst of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht waarvoor de vennootschap aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat de door de vennootschap gesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering (bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering) uitkeert, vermeerderd met het eigen risico dat de vennootschap onder deze verzekering draagt.

Als de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar van de vennootschap om welke reden dan ook geen uitkering doet, is de aansprakelijkheid van de vennootschap beperkt tot het loon dat de vennootschap voor de desbetreffende opdracht op het moment van het voorval in rekening heeft gebracht, met een maximum van € 1.000,-.

7.De vennootschap is niet verplicht om in geval van overmacht uitvoering aan de overeenkomst te geven. Onder overmacht worden in ieder geval begrepen ziekte en arbeidsongeschiktheid aan de zijde van (één van) de juristen die werkzaam zijn bij de vennootschap.

8.De vennootschap is bij de uitvoering van de opdracht bevoegd derden in te schakelen. De vennootschap is niet aansprakelijk voor derden die zij in verband met het uitvoeren van een opdracht inschakelt. De vennootschap mag een door een ingeschakelde derde gebruikte beperking van aansprakelijkheid namens de cliënt aanvaarden.

9.Als er derden worden ingeschakeld, dan wordt dat – indien redelijkerwijs mogelijk – met de cliënt besproken. Met de cliënt hoeft niet te worden besproken de inschakeling van deurwaarders, koeriers en (beëdigd) vertalers. De kosten van de inschakeling van derden zijn voor rekening van de cliënt.

10.Een vordering van de cliënt op de vennootschap vervalt drie jaren na het moment waarop die vordering is ontstaan of cliënt had kunnen weten dat die vordering bestond.

11.Tenzij iets anders is afgesproken, berekent de vennootschap het honorarium voor de werkzaamheden op basis van het aantal gewerkte uren, vermenigvuldigd met het afgesproken uurtarief. Werkzaamheden worden geregistreerd in tijdseenheden van vijftien minuten. Het honorarium wordt vermeerderd met BTW en verschotten. De vennootschap kan tijdens een opdracht het uurtarief en de kantoorkosten aanpassen. Een aanpassing wordt van te voren aan de cliënt gemeld.

12.Maandelijks factureert de vennootschap aan de cliënt. Bij het afronden van een opdracht maakt de vennootschap een afsluitende factuur. Als de vennootschap in een opdracht een afsluitende factuur aan de cliënt stuurt, dan betekent dat dus het einde van die opdracht. Facturen moeten binnen 14 dagen na factuurdatum door de cliënt zijn betaald; de cliënt mag betaling niet opschorten en mag geen bedragen verrekenen met de aan de vennootschap te betalen bedragen. Blijft betaling binnen de overeengekomen betalingstermijn uit, dan bent u zonder ingebrekestelling in verzuim. U bent dan de wettelijke rente verschuldigd. Naast het voorgaande komen de werkelijk gemaakte kosten van invordering voor uw rekening, met een minimum van € 100,-. Bent u een natuurlijk persoon en handelt u niet in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan geldt het wettelijk toegestane minimum, voor zover dit lager is dan € 100,-.

13.De vennootschap kan van de cliënt een voorschot vragen. Wordt een gevraagd voorschot niet betaald, dan mag de vennootschap de werkzaamheden opschorten. Een voorschot wordt verrekend met de afsluitende factuur. Een klager kan zijn klacht richten aan de vennootschap. De klager zal gevraagd worden de klacht op schrift te stellen. De vennootschap zal de klacht nauwkeurig onderzoeken. Klager krijgt binnen twee weken na ontvangst van de op schrift gestelde klacht een reactie.

14.Het Nederlands recht is van toepassing op de verhouding tussen de cliënt en de vennootschap. Geschillen worden uitsluitend voorgelegd aan de rechter in het arrondissement Rotterdam.


Alles op een rij