Douwe de Haan

Arbeidsjurist

Vroeg of laat krijgt iedere werkgever ermee te maken: een werknemer die zich ziek meldt. Dan rijst onmiddellijk de vraag wat je als werkgever wel/niet mag doen. In dit bericht informeren we u op hoofdlijnen over de geldende regels.

Ziekmelding accepteren?

Bij sommige ziekmeldingen is gelijk duidelijk dat er geen sprake is van ziekte, maar van bijvoorbeeld een arbeidsconflict. Mag u als werkgever zo’n ziekmelding weigeren? Nee, dat mag niet. In de wet is namelijk vastgelegd dat het een werkgever niet is toegestaan een ziekmelding te beoordelen. De vraag of iemand daadwerkelijk ziek is mag alleen door een bedrijfsarts worden beantwoord. Om die reden is in de wet zelfs een verplichting opgenomen voor werkgevers om een contract te sluiten met een arbodienstverlener. Wanneer u twijfelt aan een ziekmelding is het verstandig de arbodienst er snel over te informeren. De arbodienst kan vervolgens een bezoek brengen aan uw medewerker en/of de medewerker uitnodigen voor een gesprek.

Opvragen informatie

Ziekte van een werknemer is in eerste instantie een privé aangelegenheid van uw werknemer. Een werknemer hoeft u daarom niet alles te vertellen over (de gevolgen van) zijn ziekte. Als werkgever mag u de volgende vragen stellen:

  1. Op welk telefoonnummer en (verpleeg)adres is de werknemer bereikbaar?
  2. Wat is de vermoedelijke duur van de afwezigheid?
  3. Wat zijn (werk)afspraken waarvoor een oplossing gezocht moet worden?
  4. Valt de werknemer onder één van de vangnetbepalingen van de Ziektewet?
  5. Bestaat er een verband tussen de ziekte en een arbeidsongeval?
  6. Bestaat er een verband tussen de ziekte en een verkeersongeval (waarbij u als werkgever mogelijk regres kunt uitoefenen)?

U mag een zieke werknemer dus niet vragen naar bijvoorbeeld de aard van de ziekte of afspraken die met artsen zijn gemaakt.

Afspraken ziekteperiode

Als werkgever kunt u regels opstellen waaraan zieke werknemers zich dienen te houden. Dergelijke regels kunnen opgenomen worden in een verzuimprotocol. Wij raden aan zo’n protocol al bij het ondertekenen van de arbeidsovereenkomst te overhandigen. Zo is voor al uw medewerkers duidelijk welke regels er gelden bij ziekte.

Wanneer u naar aanleiding van deze bijdrage vragen hebt, kunt u contact opnemen via douwe@florys.nl of 0184 – 208 208.