Douwe de Haan

Arbeidsjurist

In de Waadi is het zogenoemde belemmeringenverbod opgenomen. Dit verbod volgt ook uit de Uitzendrichtlijn. Het doel van het verbod is om de toegang tot vast werk voor de ter beschikking gestelde werknemer te verbeteren. Eerder deze maand is een uitspraak gepubliceerd waarin wordt ingegaan op de vraag wat verstaan moet worden onder ‘vast werk’. In deze bijdrage praten we je bij.  

Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) 

Het belemmeringenverbod is opgenomen in de Waadi (artikel 9a). De Waadi is van toepassing in situaties waarin werkgevers werknemers tegen een vergoeding ter beschikking stellen aan een opdrachtgever, waarbij de werknemers onder leiding en toezicht van de opdrachtgever werkzaamheden verrichten. Anders gezegd: vooral uitzend- en payrollorganisaties moeten rekening houden met de voorschriften die zijn opgenomen in de Waadi.  

Richtlijn 2008/104/EG (beter bekend als de Uitzendrichtlijn) is grotendeels in de Waadi geïmplementeerd. Bij de uitleg van bepalingen uit de Waadi moet daarom vaak ook rekening gehouden worden met de inhoud van de Uitzendrichtlijn.  

Belemmeringenverbod 

Eén van de ge- en verboden die in de Waadi zijn opgenomen betreft het belemmeringenverbod. Kort gezegd houdt het verbod in dat (uitzend)werkgevers hun werknemers niet mogen belemmeren bij het in dienst treden bij een opdrachtgever. Heb je als (uitzend)werkgever dan wel een mogelijkheid om je (wervings)kosten voor een werknemer terug te verdienen? Jazeker, het is namelijk wel toegestaan om met de opdrachtgever overeen te komen dat deze een redelijke vergoeding verschuldigd is als deze de werknemer in dienst neemt. Veel uitzendorganisaties hebben dergelijke afspraken opgenomen in hun algemene voorwaarden.  

Gepubliceerde uitspraak 

Eerder deze maand is een uitspraak gepubliceerd van de kantonrechter Roermond. In deze zaak ging het kort gezegd om het volgende. Werknemer is op 23 november 2015 in dienst getreden bij I-Workx B.V. In de arbeidsovereenkomst is in artikel 10 een relatiebeding opgenomen. De werknemer wordt jarenlang ter beschikking gesteld aan Volta. De terbeschikkingstelling aan Volta is eind december 2018 op initiatief van I-Workx beëindigd. De werknemer heeft I-Workx gevraagd om bij Volta te mogen solliciteren. I-Workx heeft dit verzoek geweigerd en werknemer ter beschikking gesteld aan een andere opdrachtgever (Koninklijke BAM Groep). Werknemer heeft zijn contract bij I-Workx begin 2019 opgezegd en is bij Volta in dienst getreden. I-Workx is vervolgens een rechtszaak gestart tegen de werknemer met als (belangrijkste) eis dat de werknemer wordt verboden om binnen 12 maanden na beëindiging van het contract bij I-Workx werkzaam te zijn voor Volta.  

De kantonrechter legt in de uitspraak eerst uit wat het doel is van het belemmeringenverbod. Dat doel “is om de toegang tot vast werk voor de werknemer te verbeteren. Naar het oordeel van de kantonrechter betekent ‘vast werk’ in dit kader niet zozeer een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, maar ‘vast werk’ in de zin van zekerheid om werkzaam te zijn op een vaste locatie, voor een vaste werkgever en vaste arbeidsomstandigheden.”  

Vervolgens stelt de kantonrechter het volgende vast: artikel 9a lid 1 Waadi is ruim geformuleerd en verbiedt iedere belemmering van de arbeidskracht om een arbeidsverhouding aan te gaan met de opdrachtgever (inlener). Naar het oordeel van de kantonrechter is artikel 10 van de arbeidsovereenkomst tussen partijen dan ook nietig. 

De kantonrechter wijst I-Workx er fijntjes op dat de wet slechts de mogelijkheid biedt om overeen te komen dat de opdrachtgever een redelijke vergoeding verschuldigd is aan de uitlener voor de werving en/of opleiding van de arbeidskracht. De uitspraak maakt niet duidelijk of I-Workx in haar overeenkomst met Volta gebruik gemaakt heeft van deze mogelijkheid. De eis van I-Workx wordt afgewezen.  

Relevantie voor de praktijk 

Deze uitspraak geeft meer duidelijkheid over wat verstaan moet worden onder ‘vast werk’. Deze uitspraak bevestigt dat het belemmeringenverbod ruim, dus in het voordeel van de werknemer, moet worden uitgelegd.  

Als je vragen hebt over dit bericht kun je contact opnemen met je contactpersoon bij Florys. Natuurlijk kun je ons ook bellen via ons telefoonnummer 0184-208200 of een mail sturen naar backoffice@florys.nl.