Douwe de Haan

Arbeidsjurist

Veel uitzendorganisaties weten al dat er een toelatingsstelsel voor uitleners komt. De exacte regels zijn nog niet bekend. Toch is er voldoende informatie te delen om in dit artikel een update te geven. 

Het wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel ‘Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten’ (Wtta) is in oktober 2023 bij de Tweede Kamer ingediend. Waarschijnlijk behandelt de Tweede Kamer het wetsvoorstel voor de zomer. Dan kan de wet ingaan op 1 januari 2025. Als de Tweede Kamer het wetsvoorstel pas na de zomer behandelt, gaat de wet later in. 

Het uitleenverbod 

Het toelatingsstelsel zorgt voor een uitleenverbod van arbeidskrachten. Dit verbod geldt niet voor organisaties die toestemming hebben om arbeidskrachten uit te lenen. Om toestemming te krijgen, moet je aan drie voorwaarden voldoen: 

  1. Je moet aan het normenkader voldoen. 
  2. Je moet een waarborgsom van 100.000 euro betalen. 
  3. Je moet een Verklaring Omtrent het Gedrag voor rechtspersonen (VOG RP) laten zien. 

Het normenkader 

Het normenkader is nog niet bekend. Dat volgt waarschijnlijk in de tweede helft van 2024. Wel weten we al dat het normenkader lijkt op de huidige SNA-norm. Er komt ook een doorgeleidingsplicht bij. Dat betekent dat je als uitlener de informatie van de inlener over de inlenersbeloning moet doorgeven aan de werknemer. Verder komen er regels over de inlenersbeloning, huisvesting en gelijke kansen bij werving en selectie. 

Een controlerende instelling (CI) controleert of je het normenkader toepast. De CI maakt een rapport van de controle en stuurt dat naar de toelatende instelling (TI). De TI beslist dan of je voldoende aan het normenkader doet. 

De waarborgsom 

Elke entiteit die wil uitlenen, moet een waarborgsom betalen. Dit geldt ook voor uitzendondernemingen die per vestiging een besloten vennootschap (B.V.) hebben. Zij moeten voor elke B.V. die werknemers uitzendt de waarborgsom betalen.
Voor startende organisaties is er een ingroeiregeling. Zij betalen 50.000 euro als ze toestemming aanvragen. Zes maanden later betalen ze nog eens 50.000 euro.
Voor zogenoemde bewezen bona fide ondernemingen is er een uitzondering. Organisaties die al vier jaar uitzenden en een ‘schone’ verklaring van de Belastingdienst hebben, hoeven geen waarborgsom te betalen. 

De VOG RP 

Uitleners moeten een VOG RP laten zien als ze toestemming aanvragen. Als er later een bestuurswissel is, moeten ze weer een VOG RP laten zien. 

Meer informatie 

Heb je vragen over deze informatie? Neem dan contact op met je contactpersoon bij Florys. Je kunt ook bellen naar ons algemene nummer 0184 – 208 208 of een mail sturen naar info@florys.nl