Nathalie de Jong

Backoffice Specialist

Als je als werkgever een AOW-gerechtigde werknemer in dienst hebt (in dienst houdt of juist in dienst wil nemen), zijn er een aantal zaken anders geregeld dan bij jongere werknemers die nog geen AOW ontvangen. Niet alle werkgevers zijn zich hiervan bewust. Omdat hier binnenkort weer een wijziging in plaatsvindt, zetten we deze wijziging en andere aandachtspunten voor je op een rij.

Loondoorbetaling zieke AOW’er van 13 naar 6 weken

Wordt jouw AOW-gerechtigde werknemer ziek? Dan moet je als werkgever op dit moment het loon maximaal 13 weken doorbetalen. Vanaf 1 juli 2023 wordt dat 6 weken. Je betaalt je zieke werknemer door gedurende het contract en blijft hij ook ziek na uitdiensttreding, dan volgt er een ZW uitkering tot maximaal 6 weken in totaal.

Overgangsrecht

Om de overgang van loondoorbetaling van dertien naar zes weken goed te laten verlopen, zijn een aantal afspraken gemaakt: Is de medewerker op de AOW-gerechtigde leeftijd al ziek vóór 1 juli 2023? Dan blijft de doorbetalingsperiode van dertien weken gelden. Voor medewerkers die op of na die datum ziek worden, wordt de periode van loondoorbetaling teruggebracht naar zes weken.

Twee kort op elkaar volgende ziekteperioden, met een tussenperiode van minder dan vier weken, worden gezien als één ziekteperiode.

Wordt een medewerker ziek voordat de nieuwe regel ingaat? En herstelt de medewerker vervolgens binnen dertien weken en is hij of zij daarna binnen vier weken opnieuw ziek? Dan geldt nog steeds de dertien weken loondoorbetaling. Als de medewerker binnen deze periode weer herstelt en daarna binnen vier weken opnieuw ziek wordt, kan hij of zij de maximale periode van dertien weken volmaken. Ook als de tweede ziekteperiode na het ingaan van de nieuwe regels is. De totale ziekteperiode is in dit geval namelijk gestart vóór het ingaan van de nieuwe regels.

Naast voorgaande wijziging benoemen we voor de volledigheid ook nog een paar andere aandachtspunten. 

Arbeidscontract

Is in de cao geregeld dat het contract eindigt als AOW-leeftijd is bereikt, maar blijft iemand toch doorwerken, dan moet er een nieuw contract worden overeengekomen. Staat in de cao dat doorwerken na de AOW-leeftijd is toegestaan? Dan loopt het bestaande (tijdelijke of vaste) contract gewoon door.

Aantal contracten

De AOW-gerechtigde kan met maximaal 6 tijdelijke arbeidsovereenkomsten in maximaal 4 jaar werken. Na meer dan 6 opvolgende tijdelijke contracten of na 4 jaar wordt het tijdelijke contract automatisch een vast contract.
Alleen de tijdelijke arbeidsovereenkomsten die zijn aangegaan nadat de AOW-leeftijd is bereikt, tellen mee voor de keten. Ook moeten de periodes tussen de tijdelijke contracten 6 maanden of korter duren. Bij een tussenperiode van meer dan 6 maanden gaat er een nieuwe keten lopen.

Ontslag

Als er niets is afgesproken en je wilt als werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigen als de AOW-leeftijd is bereikt, of in de tijd daarna, dan moet je als werkgever de arbeidsovereenkomst opzeggen. De werkgever kan dit doen zonder preventieve toets van het UWV of de rechter. Er geldt dan een opzegtermijn van één maand. De arbeidsovereenkomst moet dan wel zijn ingegaan voordat de AOW-leeftijd is bereikt. Is iemand pas in dienst gekomen nadat hij de AOW-leeftijd heeft bereikt, dan geldt het ‘gewone’ ontslagrecht.

Re-integratie

Bij ziekte heb je als werkgever samen met de werknemer een aantal re-integratie verplichtingen. Zo moet je proberen of hij bij ziekte kan re-integreren in het eigen bedrijf. Ook moet je maatregelen nemen zodat de werknemer zoveel mogelijk het eigen werk of ander passend werk kan doen. De werknemer heeft de verplichting om hieraan mee te werken. De werkgever hoeft echter geen passend werk meer te zoeken in het bedrijf van een andere werkgever. Hij hoeft ook geen plan van aanpak voor de re-integratie op te stellen.

Aanpassing arbeidsduur

De werknemer kan vragen om uitbreiding of vermindering van het aantal uren dat hij werkt. Ook wanneer hij AOW-gerechtigd is. Maar als werkgever hoef je niet meer verplicht in te gaan op zo’n verzoek.

Loonbelasting, premies en ziekengeld na de AOW-leeftijd

Je houdt als werkgever wel loonbelasting in als iemand na de AOW-leeftijd doorwerkt, maar je hoeft voor hem geen premies meer te betalen voor de WW, ZW, WAO en WIA.
Hij is dan ook niet meer verzekerd tegen werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Hij heeft nog wel recht op een Ziektewetuitkering zoals eerder vermeld, ook al betaalt de werkgever hiervoor geen premie meer. UWV verhaalt de kosten van deze uitkering op de werkgever.

Dezelfde rechten

Op sommige punten zijn de regels en rechten gewoon hetzelfde als bij jongere werknemers zoals de Wet op het minimumloon, arbeidsvoorwaarden, proeftijd of het concurrentiebeding.

Loonkosten

Al met al zijn de regels iets soepeler en de loonkosten van een werknemer met de AOW-gerechtigde leeftijd lager dan de loonkosten voor een werknemer die deze leeftijd nog niet heeft bereikt. Hoe groot dat verschil daadwerkelijk is, is per geval verschillend. Deze lagere loonkosten zijn het gevolg van het wegvallen van premies voor de werknemersverzekeringen (en soms ook pensioenpremies).

Al deze voordelen en ook het terugbrengen van loondoorbetaling bij ziekte AOW-gerechtigden van 13 naar 6 weken per 1 juli 2023 moeten ervoor zorgen dat het aantrekkelijker wordt voor werkgevers om ouderen aan te nemen of in dienst te houden.

De wetgever probeert dit dan ook regelmatig onder de aandacht te brengen.

Tot slot

Heb je nog vragen over het werken met AOW-gerechtigde werknemers of naar aanleiding van dit bericht, neem contact op met ons via telefoonnummer 0184-208 200, of stuur een mail naar info@florys.nl. Wij helpen je graag!