Douwe de Haan

Arbeidsjurist

Met de vakantieperiode voor de boeg kunnen werkgevers vakantieaanvragen verwachten en moeten ze zorgen voor een goede planning. Het kan voorkomen dat een vakantieaanvraag van een werknemer niet aansluit op de wensen van de werkgever. Hoe kan de werkgever de vakantieplanning zo goed mogelijk laten verlopen en wanneer kan een aanvraag worden geweigerd? In dit artikel bespreken we de mogelijkheden voor de werkgever.  

Recht op (vakantie)verlof 

Elke werknemer heeft recht op verlof. De vaststelling van de vakantiedagen gebeurt in beginsel in overeenstemming met de wensen van de werknemer. De wettelijke regel is dat de werkgever binnen twee weken na de aanvraag van de werknemer, schriftelijk of per e-mail, moet reageren. In deze reactie hoeft nog geen definitieve toe- of afwijzing te staan. Als de werkgever niet reageert wordt de vakantieaanvraag van de werknemer automatisch goedgekeurd.  

Tips voor werkgevers in de praktijk 

Allereerst wordt de werkgever aangeraden altijd binnen twee weken te reageren op de aanvraag van de werknemer. Zo wordt de vakantieaanvraag niet ongewenst, automatisch goedgekeurd.  

Wanneer de werkgever bepaalde vakantiedagen of vakantieperioden wil vaststellen, kan dit schriftelijk worden afgesproken met de werknemer in zijn arbeidsovereenkomst. In sommige cao’s zijn regels opgenomen over de vakantievaststelling. Die zijn dan ook geldig en in dat geval hoeft het niet ook nog in de arbeidsovereenkomst worden opgenomen. 

Daarnaast kan de werkgever een verlofuitvraag doen. Dit houdt in dat de werkgever aan zijn werknemers vraagt om voor een bepaalde datum de gewenste verlofdata door te geven. Bij de verlofuitvraag geef de werkgever aan binnen welke termijn hij reageert. Hierbij kan worden afgeweken van de termijn van twee weken. Bij afwijking van de termijn van twee weken, heeft de werknemer de mogelijkheid om in bezwaar te gaan tegen de (verlengde) termijn.  

Het weigeren van een vakantieaanvraag 

De werkgever kan een vakantieaanvraag weigeren wanneer hij daar gewichtige redenen voor heeft. Van zo’n gewichtige reden is sprake wanneer voldaan is aan de volgende eisen: 

Het inwilligen van het verzoek moet leiden tot een ernstige verstoring van de bedrijfsvoering. 

Vragen naar aanleiding van bovenstaande informatie? Dan kun je contact opnemen met je contactpersoon bij Florys. Natuurlijk kun je ook bellen met ons algemene nummer 0184-208208 of een mail sturen naar info@florys.nl.