Douwe de Haan

Arbeidsjurist

Het wetsvoorstel ‘Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten’ (Wtta) is begin oktober bij de Tweede Kamer ingediend. Met dit wetsvoorstel wordt een toelatingsstelsel ingevoerd voor uitzendbureaus en andere bedrijven die arbeidskrachten ter beschikking stellen. In dit nieuwe stelsel mogen uitleners alleen op de markt opereren als zij daartoe toegelaten zijn. Verwacht wordt dat het wetsvoorstel per 1 januari 2026 in werking treedt. In dit artikel geven wij een toelichting op dit wetsvoorstel. 

Achtergrond Wtta 

De Wtta is een van de maatregelen uit het advies van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten (commissie-Roemer). Het wetsvoorstel heeft de intentie om de positie van ter beschikking gestelde arbeidskrachten te verbeteren, in het bijzonder de positie van arbeidsmigranten. Daarnaast wordt beoogd om een gelijker speelveld te creëren voor ondernemingen die de arbeidskrachten ter beschikking stellen. Het wetsvoorstel heeft als gevolg dat iemand alleen arbeidskrachten ter beschikking mag stellen als hij daartoe is toegelaten door de minister van SZW.  

Samenvatting van dit voorstel 

* Ondernemingen met het SNA-keurmerk kunnen in 2025 door een instroomregeling om toelating verzoeken bij de minister. Een inspectie op het nieuwe uitgebreide normenkader is dan ook niet nodig. Wel moet aan de andere voorwaarden worden voldaan zoals de VOG en waarborgsom.
** Tenzij de uitlener bij de aanvraag van de toelating een verklaring van de Belastingdienst meestuurt waarin staat dat de aanvrager op dat moment de verschuldigde belastingen en premies heeft voldaan (de zogeheten schone verklaring). 

Uitvoerbaarheid  

In de uitzendsector leven grote zorgen over de uitvoerbaarheid van de nieuwe regels, onder meer vanwege de beperkte inspectiecapaciteit. Dit moet voor 1 januari 2026 voldoende zijn opgebouwd om alle ondernemingen (naar verwachting 14.000 tot 19.500 ondernemingen) goed en tijdig te inspecteren. De uitvoerbaarheid, effectiviteit en betaalbaarheid van het stelsel is een grote zorg, met mogelijk ongelijkheid en onduidelijkheid tot gevolg.  

Op dit moment is het nog onduidelijk hoe de parlementaire behandeling gaat verlopen. Uiteindelijk werkt iedereen naar een werkbaar en effectief systeem waardoor werknemers beter worden beschermd en er een gelijk speelveld is voor uitleners.  

Vragen naar aanleiding van bovenstaande informatie? Dan kun je contact opnemen met je contactpersoon bij Florys. Natuurlijk kun je ook bellen met ons algemene nummer 0184 208 208 of een mail sturen naar info@florys.nl.