Douwe de Haan

Arbeidsjurist

Eerder dit jaar hebben we je geïnformeerd over de invoering van het toelatingsstelsel voor uitleners. De schriftelijke voorbereiding door de Tweede Kamer is inmiddels afgerond. De plenaire behandeling van het wetsvoorstel staat gepland voor de tweede helft van mei. De wet zal naar verwachting per januari 2025 in werking treden, waardoor het toelatingsstelsel vanaf 1 januari 2026 van kracht wordt. 

Tot medio april was er een internetconsultatie waarop gereageerd kon worden op het normenkader bij de Wtta. In dit bericht geven we je een beknopt overzicht van de voorgestelde normen waaraan uitleners moeten voldoen zodra het toelatingsstelsel wordt ingevoerd. 

Toelatingsstelsel  

Het toelatingsstelsel resulteert in een verbod op het uitlenen van arbeidskrachten. Dit verbod geldt niet voor organisaties die toestemming hebben om arbeidskrachten uit te lenen. Om toestemming te verkrijgen, moeten uitleners aan drie voorwaarden voldoen: 

  1.  Ze moeten voldoen aan het normenkader. 
  2.  Ze moeten een waarborgsom van €100.000 betalen. 
  3.  Ze moeten een Verklaring Omtrent het Gedrag voor rechtspersonen (VOG RP) kunnen overleggen. 

In dit artikel gaan we dieper in op het voorgestelde normenkader. 

Normenkader bij toelatingsstelsel  

In maart heeft de minister het conceptnormenkader ter internetconsultatie aangeboden. Uit de conceptteksten blijkt dat de voorgestelde regels deels zijn afgeleid van de huidige SNA-norm. Om de impact van het normenkader meer concreet te maken benoemen we de volgende punten:  

Toepassing van het normenkader  

Periodieke controles door een controlerende instelling (CI) zullen aantonen of uitleners aan het normenkader voldoen. Me op basis van het rapport van de CI beslist de toelatende instelling (TI) of een uitlener wordt (of blijft) toegelaten. 

Vooruitblik  

Naar verwachting zullen zowel de Tweede als de Eerste Kamer instemmen met de invoering van het toelatingsstelsel. Meer duidelijkheid hierover volgt zodra het wetsvoorstel in mei in de Tweede Kamer wordt behandeld. 

Meer informatie 

Heb je vragen over deze informatie? Neem dan contact op met je contactpersoon bij Florys. Je kunt ook bellen naar ons algemene nummer 0184 – 208 208 of een mail sturen naar info@florys.nl