Douwe de Haan

Arbeidsjurist

In tijden van personeelsschaarste zijn werkgevers nogal eens bereid hun werknemers en sollicitanten ruimhartig(er) te belonen. Ook wetgeving en cao-onderhandelingen kunnen tot forse loonstijgingen leiden. Dit jaar en de komende jaren doen zich meerdere ontwikkelingen voor die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor het beloningsbeleid van werkgevers. Werkgevers doen er goed aan zich hiervan bewust te zijn en hun beloningsbeleid hierop aan te passen. In dit artikel informeren we je over de belangrijkste ontwikkelingen.  

Inflatie en looneisen 

Vanaf medio 2021 stijgt de inflatie fors. Werknemers hebben hierdoor minder te besteden. Vakbonden en individuele werknemers proberen dat te compenseren door aanzienlijke loonsverhogingen voor te stellen bij werkgevers. Vanaf medio 2021, maar nog duidelijker vanaf medio 2022, leiden onderhandelingen over cao’s tot forse loonstijgingen. Meer dan eens wordt daarbij afgesproken om de lonen in de laagste loonschalen relatief meer te laten stijgen dan lonen in de hogere loonschalen.  

Wettelijk minimumloon 

Per januari 2023 is het wettelijk minimumloon met 10,15% gestegen. Deze stijging bestaat naast de gebruikelijke inflatiecorrectie uit een eenmalige verhoging vanwege de hoge inflatie en hoge energiekosten. Per juli 2023 is het wettelijk minimumloon opnieuw gestegen (en wel met 3,13%). De hoogte van de stijging die per januari 2024 wordt doorgevoerd wordt later dit najaar bekend gemaakt.  

Per januari 2024 wordt het wettelijk minimumloon geüniformeerd. Concreet houdt dat in dat het minimumloon niet meer per week, maar per uur wordt berekend. Daarvoor wordt een 36-urige werkweek als uitgangspunt genomen. Voor werkgevers met een langere werkweek leidt deze wijziging tot een verhoging van het uurloon (tot 11,12%).  

Richtlijn gelijke beloning mannen en vrouwen 

Begin juni 2023 is de Europese Richtlijn gelijke beloning mannen en vrouwen in werking getreden. Deze richtlijn legt werkgevers vergaande verplichtingen op. Deze verplichtingen hebben betrekking op het stimuleren van gelijke beloning voor mannen en vrouwen. Op grond van deze richtlijn krijgen werknemers recht op informatie over het individuele beloningsniveau en de naar geslacht uitgesplitste gemiddelde beloningsniveaus voor categorieën van werknemers die dezelfde of gelijkwaardige arbeid verrichten. Werknemers kunnen hierdoor hun eigen arbeidsvoorwaardenpakket vergelijken met dat van hun collega’s.  

Voor werkgevers met meer dan 100 werknemers wordt met ingang van 2027 een rapportageplicht ingevoerd. Uit deze rapportages kan duidelijk worden dat er sprake is van een verschil in het gemiddelde beloningsniveau. Als dat verschil (1) meer dan 5% bedraagt, (2) niet gerechtvaardigd kan worden op basis van objectieve genderneutrale criteria en (3) niet binnen zes maanden na publicatie van het rapport wordt verholpen, dient de werkgever in overleg met werknemersvertegenwoordigers een gezamenlijke beloningsevaluatie uit te voeren. De komende jaren kunnen gebruikt worden om het beloningsbeleid tegen het licht te houden en indien nodig bij te stellen.  

Vragen naar aanleiding van bovenstaande informatie? Dan kun je contact opnemen met je contactpersoon bij Florys. Natuurlijk kun je ook bellen met ons algemene nummer 0184-208208 of een mail sturen naar info@florys.nl.