Douwe de Haan

Arbeidsjurist

Wanneer een uitzendwerkgever meer dan 100 uitzendkrachten in dienst heeft, moet het zakelijke verkeer en het woon-werkverkeer van de uitzendkrachten vanaf 2025 ieder jaar worden gerapporteerd. De rapportageverplichting werk gebonden personenmobiliteit (WPM) volgt uit het Klimaatakkoord, waarin afspraken zijn gemaakt over het reduceren van de CO2-uitstoot. Deze rapportageverplichting gaat in op 1 januari 2024. 

Meer dan 100 werknemers 

In het kader van deze regeling worden uitzendkrachten toegerekend aan de uitzendonderneming. Uitzendkrachten die werkzaam zijn op basis van een overeenkomst met uitzendbeding, zijn uitgezonderd. Zij worden in het geheel niet als werknemer aangemerkt. Uitzenders met meer dan 100 uitzendkrachten (die werkzaam zijn op basis van een overeenkomst zonder uitzendbeding) vallen dus onder de reikwijdte van deze regeling.  

Klimaatakkoord 

Nederland heeft afgesproken de CO2-uitstoot te verminderen. Hierbij hoort ook de CO2-uitstoot van zakelijk verkeer en woon-werkverkeer van werknemers. Uit een berekening volgt dat meer dan 50% van de gereden kilometers in Nederland zakelijk verkeer en woon-werkverkeer betreft.  

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat grote organisaties van 100 werknemers of meer, een norm opgelegd krijgen om hun woon-werk verkeer en zakelijk verkeer schoner te maken. Wanneer het beoogde doel op deze manier wordt bereikt, blijft het voor werkgevers bij rapporteren. In het geval het klimaatdoel niet wordt bereikt, kunnen werkgevers een verplichting krijgen om slimmer en zuiniger te reizen.  

Tijdlijn 

Om uitvoering te geven aan de WPM heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de volgende tijdlijn gegeven: 

Rapporteren  

Bij het rapporteren van gevraagde gegevens is de privacy van werknemers een belangrijke voorwaarde. Om die reden wordt gevraagd om de totalen van de hele organisatie te rapporteren. Het is belangrijk dat werkgevers (in ieder geval vanaf 1 januari 2024) de administratie van de gevraagde gegevens goed bijhouden. De berekening over de hoeveelheid CO2-uitstoot wordt automatisch gedaan en hoeft de werkgever niet zelf te maken. De RVO heeft een handreiking voor werkgevers gemaakt die ingaat op het gehele proces van de gegevensverzameling van werk gebonden personenmobiliteit.  

Werkgevers rapporteren gegevens over twee punten: 

Aan de hand hiervan moet informatie aangeleverd worden over:

Waarom verantwoordelijkheid bij werkgevers? 

De reden dat de werkgever verantwoordelijk wordt gesteld, is omdat de werkgever vaak bepaalt hoe de werknemers reizen. Bijvoorbeeld door een leaseregeling met de keuze voor een type auto en een type brandstof. Ook wil de overheid stimuleren dat werknemers minder kilometers rijden, of meer gebruik maken van fiets, OV of elektrisch vervoer.  

Vragen naar aanleiding van bovenstaande informatie? Dan kun je contact opnemen met je contactpersoon bij Florys. Natuurlijk kun je ook bellen met ons algemene nummer 0184-208208 of een mail sturen naar info@florys.nl.