René Muilwijk

Backoffice Consultant

Per 1 april 2018 is er een nieuwe bouw-cao (Bouw&Infra 2018 – 2019) van toepassing. De cao-partijen hebben de minister gevraagd de cao algemeen verbindend te verklaren. Als de minister dat verzoek inwilligt leidt dat ertoe dat de cao voor de gehele branche verplicht wordt.

Vanuit onder meer de brancheverenigingen in de uitzendsector (ABU en NBBU) zijn bezwaren ingediend tegen algemeen verbindend verklaring van de nieuwe bouw-cao. Deze partijen zijn van mening dat diverse bepalingen uit de cao niet opgelegd mogen worden aan de gehele sector. Het betreft onder meer afspraken over scholing en training van flexwerkers. Invoering van deze afspraken zou verstrekkende gevolgen hebben voor uitzendorganisaties die flexkrachten uitzenden naar bouwondernemingen. 

Op 29 oktober jl. heeft het Ministerie van SZW bekendgemaakt dat het avv-verzoek door de cao-partijen is ingetrokken. De ondertekenaars van de cao hebben het voornemen om de cao op onderdelen aan te passen. Vervolgens zal de minister gevraagd worden om de nieuwe cao-tekst algemeen verbindend te verklaren. Onduidelijk is wat de precieze redenen zijn om de cao-tekst aan te passen. Het is niet ondenkbaar dat de ingediende bezwaren hiermee te maken hebben.

Het voorgaande betekent dat de bouw-cao op dit moment alleen voor leden van één van de werkgeversorganisaties van toepassing is. Niet-leden en volgers van de bouw-cao kunnen in deze avv-loze periode gebruik blijven maken van de regelingen zoals die onder de vorige bouw-cao van toepassing waren.

Wanneer u vragen hebt over de toepassing van de bouw-cao, dan kunt u contact met ons opnemen via 0184-208200 of backoffice@florys.nl