Douwe de Haan

Arbeidsjurist

Dat je als werkgever verplichtingen hebt op grond van de Arbeidsomstandighedenwet is geen nieuws. Veel van die verplichtingen zijn bekend. Er zijn echter ook minder bekende verplichtingen die aandacht verdienen. In dit artikel zetten we de belangrijkste Arbo verplichtingen voor je op een rij.  

Arbeidsomstandighedenbeleid 

Het begint allemaal met de wettelijke verplichting om als werkgever arbeidsomstandighedenbeleid in te voeren en actueel te houden. Het beleid moet gericht zijn op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden. Bij het uitvoeren van het beleid laat de werkgever zich adviseren door deskundige werknemers en/of deskundige derden van buiten de organisatie (zoals de bedrijfsarts of arbodienst).  

Risico-inventarisatie en -evaluatie 

Een concrete uitwerking van het arbeidsomstandighedenbeleid betreft het vastleggen van risico's als gevolg van het werk voor werknemers. Deze risico's worden vastgelegd in een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Naast de vermelding van de risico's wordt in het plan van aanpak bij de RI&E melding gemaakt van de maatregelen die genomen worden om de risico's te beperken. Ook wordt ingegaan op de risico's voor bijzondere categorieën werknemers (zoals jeugdige werknemers en zwangere vrouwen).  

In de RI&E wordt tot slot vermeld dat werknemers toegang hebben tot deskundigen zoals de bedrijfsarts of de arbodienst. Werkgevers moeten hun werknemers de mogelijkheid bieden om kennis te nemen van de RI&E. Werkgevers die werknemers inlenen, moeten de uitlenende werkgever (de uitzendorganisatie) informeren over hun RI&E, zodat de uitzendorganisatie de betreffende werknemer vooraf kan informeren over mogelijke risico's.  

Voorlichting en handhaving 

Met alleen het invoeren van arbeidsomstandighedenbeleid ben je er als werkgever nog niet. Werkgevers moeten hun werknemers over het beleid en de risico's informeren. Concreet gaat dat bijvoorbeeld om het informeren over het juiste gebruik van machines, maar ook over het geven van voorlichting over het omgaan met agressie, (seksuele) intimidatie en geweld. Daarbij wordt ook informatie verstrekt over de deskundige bijstand die de werkgever heeft ingeschakeld (bij bijvoorbeeld een arbodienst). Van belang is daarbij dat de werkgever toeziet op de naleving van de voorschriften en het juiste gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.  

Melding en registratie van ongevallen en beroepsziekten 

Vindt er een arbeidsongeval plaats dat leidt tot de dood van een werknemer of blijvend letsel of ziekenhuisopname? Dan moet de werknemer dat direct melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Daarnaast houdt de werkgever een lijst bij van de gemelde arbeidsongevallen en van arbeidsongevallen die hebben geleid tot een verzuim van meer dan drie werkdagen. Bij de registratie worden de aard en datum van het bedrijfsongeval vermeld. Er geldt ook een meldingsplicht ten aanzien van beroepsziekten.  

Rechten personeelsvertegenwoordiging 

De werkgever overlegt met de ondernemingsraad (OR) over het arbeidsomstandighedenbeleid en de uitvoering daarvan. De OR mag dus meedenken bij bijvoorbeeld de keuze voor een arbodienst.  

Samenwerking met bedrijfsarts 

De werkgever moet zich voor bepaalde specifieke taken laten bijstaan door een gecertificeerde arbodienst of bedrijfsarts. Deze taken betreffen onder meer:  

  • Het toetsen van en adviseren over de RI&E; en 

  • Het adviseren bij de begeleiding van zieke werknemers.   

Bedrijfshulpverlening (BHV) 

De werkgever moet een of meerdere werknemers aanwijzen als bedrijfshulpverlener (BHV’er). Deze werknemers hebben onder meer de volgende taken:  

  • Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;  

  • Het beperken en bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen; en  

  • Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van aanwezige werknemers.  

De BHV’ers moeten beschikken over een relevante en actuele opleiding. Voor wat betreft het aantal BHV’ers geldt dat er voldoende BHV’ers moeten zijn om de genoemde taken uit te kunnen voeren.  

Afrondend 

De verplichtingen die werkgevers op grond van de Arbeidsomstandighedenwet hebben zijn erop gericht een veilige werkomgeving te creëren. Daar zal niemand op tegen zijn. Tegelijkertijd vraagt het toepassen van het beleid wel periodiek om aandacht. Dat blijkt in de praktijk weleens lastig te zijn. Florys kan je hierbij van dienst zijn, bijvoorbeeld bij het opstellen van een RI&E en het ondersteunen van je OR.  

Vragen naar aanleiding van bovenstaande informatie? Dan kun je contact opnemen met je contactpersoon bij Florys. Natuurlijk kun je ook bellen met ons algemene nummer 0184-208208 of een mail sturen naar info@florys.nl.