Douwe de Haan

Arbeidsjurist

In de maand maart zijn de voorlopige berekeningen Wtl (Wet tegemoetkoming loondomein) door het UWV verzonden aan werkgevers. Wij raden aan deze voorlopige berekening goed te (laten) controleren. In dit bericht informeren we je hierover.

Voorlopige berekening

Het UWV stuurt de voorlopige berekening over het afgelopen jaar en specificeert daarin de verschillende onderdelen (LKV, LIV en jeugd LIV) en vermeldt daarbij de toepasselijke bedragen. De ervaring leert dat het zinvol is om deze voorlopige berekening te (laten) controleren. Als je de voorlopige berekening niet hebt ontvangen, raden we je aan hierop tijdig actie te ondernemen.

Correcties uitvoeren en bezwaar maken

Nadat je de voorlopige berekening hebt ontvangen, heb je tot 1 mei 2023 de mogelijkheid om hierop correcties in te dienen. Alleen correcties die tijdig worden ingediend, worden meegenomen bij de vaststelling van de definitieve berekening. De Belastingdienst verstuurt de definitieve berekening op uiterlijk 31 juli 2023. Binnen zes weken daarna volgt de uitbetaling van de tegemoetkoming. Daarbij is er geen mogelijkheid meer om correcties door te voeren. Er kan nog wel bezwaar worden gemaakt tegen de definitieve berekening.

Mogelijk voordeel

De Wet tegemoetkoming loondomein kent meerdere regelingen op grond waarvan een tegemoetkoming in de loonkosten gerealiseerd kan worden. Deze regelingen lichten we hierna op hoofdlijnen toe.

De Wet tegemoetkoming loondomein kent drie tegemoetkomingen die het doel hebben om de arbeidsmarktpositie van werknemers met een kwetsbare arbeidspositie te verbeteren.

 1. Loonkosten voordeel (LKV)
  • oudere werknemers (56 jaar en ouder); maximaal 3 jaar, maximaal 6.000 euro per jaar
  • arbeidsgehandicapte werknemers die nieuw in dienst komen; maximaal 3 jaar, maximaal 6.000 euro per jaar
  • werknemers uit de doelgroep van de banenafspraak en scholing belemmerden; maximaal 3 jaar, maximaal 2.000 euro per jaar
  • arbeidsgehandicapte werknemers die worden herplaatst; maximaal 1 jaar, maximaal 6.000 euro
 2. Lage inkomensvoordeel
  • Kan oplopen tot maximaal 1.520 euro per jaar
  • Het bedrag voor 2022 is met terugwerkende kracht verhoogd. Dit is een compensatie voor de bijzondere verhoging van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2023.
 3. Jeugd-LIV
  • Kan oplopen tot maximaal 613 euro per jaar

Voorwaarden

Om de LKV toe te kunnen passen is een kopie van de doelgroep verklaring van de werknemer vereist. Deze is tot maximaal 3 maanden na indiensttreding aan te vragen. De overige voorwaarden zijn te vinden op de website van het UWV of bij ons op te vragen.

Mocht je vragen hebben over Wet tegemoetkoming Loondomein, of de voorlopige berekening willen laten controleren, dan kun je contact met ons opnemen op 0184 – 208 200 of via salaris@florys.nl