Douwe de Haan

Arbeidsjurist

Het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen bij werving en selectie is door de Tweede Kamer aangenomen. In de Eerste Kamer is uitgebreid over dit voorstel gedebatteerd. Onduidelijk is nog of de wet zal worden aangenomen. In dit artikel informeren we je over de laatste stand van zaken.  

Doel en inhoud van de wet 

Het kabinet wil door invoering van deze wet discriminatie op de arbeidsmarkt tegengaan. Als deze wet wordt aangenomen worden intermediairs verplicht om wervings- en selectiebeleid op te stellen. Daarnaast moeten intermediairs een procedure opstellen waarin beschreven wordt hoe omgegaan wordt met discriminerende verzoeken van opdrachtgevers. Daarbij wordt een meldplicht ingevoerd voor discriminerende verzoeken die intermediairs van hun opdrachtgevers ontvangen.  

Parlementaire behandeling  

In maart 2023 heeft de Tweede Kamer de wet met een ruime meerderheid aangenomen. In de Eerste Kamer leven er bij een aantal fracties nogal wat vragen over de uitvoerbaarheid en effectiviteit van deze wet. Mede om die reden wordt er later deze maand zelfs in een vierde termijn over het voorstel gesproken. Eerder deze maand is een motie ingediend met het voorstel om eerst een praktijkproef uit te voeren. Feitelijk wordt hiermee verzocht om voorafgaand aan de invoering van de wet te onderzoeken welk effect de wet zal hebben. In reactie daarop heeft de minister voorgesteld om de wet te laten gelden voor werkgevers die meer dan 50 werknemers in dienst hebben (in een eerder voorstel lag die grens nog op 25 werknemers).  

Toepassing in de praktijk  

Bij invoering van de wet per 1 juli 2025 wordt de wet gelijk gehandhaafd voor werkgevers met meer dan 250 werknemers. Met ingang van 1 juli 2026 wordt dat aangepast naar werkgevers met meer dan 100 werknemers, waarna de wet per 1 juli 2027 zal gelden voor werkgevers met meer dan 50 werknemers. In de ogen van de minister krijgt met name het midden- en kleinbedrijf hiermee voldoende tijd om zich op de nieuwe wet voor te bereiden.  

Op 19 maart 2024 is besloten om het debat over dit wetsvoorstel opnieuw te heropenen. De Eerste Kamer zal daarom op 26 maart 2024 nogmaals debatteren over het wetsvoorstel en daarover vervolgens stemmen. Dan wordt duidelijk of deze wet daadwerkelijk wordt aangenomen.  

Vragen over bovenstaande informatie? Dan kun je contact opnemen met je contactpersoon bij Florys. Natuurlijk kun je ook bellen met ons telefoonnummer 0184-208200 of een mail sturen naar backoffice@florys.nl.