Douwe de Haan

Arbeidsjurist

De ABU en de NBBU hebben met de vakbonden een onderhandelingsakkoord bereikt over een nieuwe pensioenregeling voor de uitzendsector. Per 1 januari 2026 komen de huidige basis- en plusregeling te vervallen. In plaats daarvan wordt er één pensioenregeling ingevoerd. De nieuwe pensioenregeling sluit aan op het SER-MLT advies van medio 2021 en voldoet aan de Wet toekomst pensioenen.  

Bruto pensioenpremie 

In de nieuwe pensioenregeling is de bruto pensioenpremie vastgesteld op 23,4% van de pensioengrondslag. De werknemersbijdrage aan deze premie bedraagt 7,5%, waardoor de werkgever feitelijk 15,9% betaalt. Ten minste 20%. van de pensioenpremie wordt besteed aan de opbouw van ouderdomspensioen. Het resterende deel van de premie wordt besteed aan opbouw van het nabestaandenpensioen en een arbeidsongeschiktheidsvoorziening. Afgesproken is dat de vakbonden, met ondersteuning van StiPP, de exacte verdeling bepalen.  

Periodiek overleg 

De onderhandelende partijen hebben afgesproken om eens per vijf jaar te beoordelen of de pensioenpremie nog passend is. Dat gesprek wordt in het najaar van 2028 voor de eerste keer gevoerd. De uitkomst van dat gesprek kan zijn dat de hoogte van de pensioenpremie (en/of de verdeling tussen werkgever en werknemer) wordt aangepast.  

Het akkoord over de gewijzigde pensioenregeling is gesloten onder de voorwaarde dat de leden van de partijen met het akkoord instemmen. De verwachting is dat aan die voorwaarde zal worden voldaan.  

Verlagen toetredingsleeftijd; afschaffen wachttijd 

Naast het voorgaande wordt per 1 januari 2024 ook een wijziging doorgevoerd. Dat betreft de verlaging van de toetredingsleeftijd van 21 naar 18 jaar. Deze wijziging volgt uit de eerder dit jaar aangenomen Wet toekomst pensioenen. Op grond van diezelfde wet is per 1 juli 2023 een einde gekomen aan de wachttijd. Hierdoor bouwen flexkrachten vanaf de start van hun dienstverband pensioen op.  

Vragen naar aanleiding van bovenstaande informatie? Dan kun je contact opnemen met je contactpersoon bij Florys. Natuurlijk kun je ook bellen met ons algemene nummer 0184-208208 of een mail sturen naar info@florys.nl