Gysette de Jong – Stuurbrink

Juridisch Medewerker
Florys HR

Het is (bijna) weer zover, de vakantieperiode breekt aan. Misschien gaat je bedrijf wel een aantal weken dicht of heb je juist de vakanties van je werknemers zo ingepland zodat de werkzaamheden van jouw bedrijf tijdens hun afwezigheid gewoon doorgaan. Zo kan iedereen met een gerust hart op vakantie. Maar wat nu als je werknemer tijdens zijn vakantie ziek wordt? En mag de werknemer die al ziek is eigenlijk ook op vakantie? In dit artikel zetten wij de relevante informatie voor je op een rij. 

Ziek tijdens vakantie  

Als hoofdregel geldt dat een werknemer zich tijdens vakantie binnen 24 uur moet ziekmelden en vervolgens bereikbaar moet zijn. Het is praktisch om hier vooraf afspraken over te maken, bijvoorbeeld in een verzuimprotocol. In het protocol kun je vastleggen in welke gevallen je werknemer zich ziek moet melden en wanneer dat niet hoeft (bijvoorbeeld als er sprake is van een dagje griep).   

Ontvang je een ziekmelding van een werknemer die op vakantie is, vraag je werknemer dan om een verklaring van een (huis)arts of een ziekenhuis te sturen, zodat de ziekmelding beoordeeld kan worden door je arbodienstverlener. Indien gewenst kun je tijdens de vakantie van de werknemer beginnen met de verzuimbegeleiding. 

Vakantiedagen als ziektedagen aanmerken 

Wanneer je werknemer teruggekeerd is van vakantie kun je hem laten oproepen door de bedrijfsarts. Deze kan vaststellen of de vakantiedagen als ziektedagen moeten worden gezien en of de ziekmelding tijdens vakantie terecht is. Deze ziektedagen kun je niet zomaar van de vakantiedagen van de werknemer afboeken. In sommige cao’s is de afspraak om ziektedagen aan te merken als vakantiedagen opgenomen. Je kunt dit ook vooraf met je werknemers afspreken, bijvoorbeeld in de arbeidsovereenkomst of het verzuimprotocol. Hierbij gelden de volgende voorwaarden: 

Wanneer je deze afspraak niet vooraf hebt gemaakt, kun je dit alsnog tijdens of na de ziekte afspreken. Je werknemer moet hier dan wel mee akkoord gaan. Ook hier geldt dat je alleen bovenwettelijke vakantiedagen kunt afboeken. Bij deze werkwijze kun je wel de (bovenwettelijke) vakantiedagen die zijn opgebouwd in een ander jaar dan die van ziekte afboeken. Het is niet vereist dat je dit schriftelijk vastlegt al heeft dat wel de voorkeur.  

Zieke werknemer op vakantie 

Wanneer je een zieke werknemer hebt die op vakantie wil, moet deze hiervoor aan jou toestemming vragen. Toestemming kun je weigeren als de vakantie het herstel van de werknemer zal belemmeren. In zo'n geval is het zinvol om de bedrijfsarts te vragen de gevolgen van de vakantieaanvraag te beoordelen. Voor de vakantie boek je (met instemming van de werknemer) vakantiedagen af. De medewerker heeft tijdens de vakantie daarom ook geen re-integratietaken. Het is belangrijk dat je deze afspraak goed vastlegt. Wanneer je medewerker geen vakantiedagen wil inleveren, hoeft hij dus ook niet vrijgesteld te worden van re-integratieverplichtingen. 

Tot slot 

Zorg ervoor dat je werknemers weten wat de regels zijn. Vraag je werknemers om zich ook tijdens de vakantie tijdig ziek of beter te melden. Zo voorkom je achteraf onduidelijkheid.  

In dit artikel las je een beknopt overzicht van de regels die gelden voor ziekte tijdens vakantie. Mogelijk wordt jouw vraag in dit artikel niet beantwoord of heb je te maken met een specifieke of uitzonderlijke situatie. Heb je vragen over bovenstaande informatie? Neem dan contact op met je contactpersoon bij Florys. Natuurlijk kun je ook bellen naar ons algemene nummer 0184 – 208 208 of een e-mail sturen naar info@florys.nl.