Douwe de Haan

Arbeidsjurist

Veel stichtingen en verenigingen hebben ermee te maken: vrijwilligers die diverse werkzaamheden verrichten. Vrijwilligers leveren vaak een heel nuttige bijdrage aan het doel van de organisatie waarvoor ze actief zijn. Maar wanneer is een vrijwilliger daadwerkelijk een vrijwilliger en wanneer wordt hij aangemerkt als werknemer? Eerder deze maand deed een kantonrechter in Amsterdam uitspraak in een zaak waarin deze vraag speelde. In dit bericht lichten we de uitspraak toe.

Casus

Jansen (fictieve naam) is bij de Amsterdamse voetbalvereniging DCG (Door Combinatie Groot) aangesteld als technisch coördinator. Hij vervult deze functie voor 14 uren per week, tegen een vergoeding van € 550,- per maand. Er worden tussen Jansen en DCG geen afspraken vastgelegd over de wijze waarop Jansen zijn werkzaamheden zal uitvoeren. In maart 2018 ontvangt Jansen van het bestuur van de vereniging het bericht dat hij zijn vrijwilligerstaken per direct moet stopzetten, omdat ondanks diverse gesprekken met de leiding van de vereniging een ‘onwerkbare situatie is ontstaan.’ Jansen laat dit niet over z’n kant gaan en vordert doorbetaling van de overeengekomen vergoeding. Als argumentatie draagt hij aan dat hij aangemerkt moet worden als werknemer van de voetbalvereniging en dat zijn dienstverband daarom niet zomaar beëindigd kan worden.

Beoordeling

De kantonrechter onderzoekt eerst of er sprake is van een arbeidsovereenkomst om vervolgens te beoordelen of deze overeenkomst op de juiste manier is beëindigd. Bij de beantwoording van de vraag of sprake is van een arbeidsovereenkomst moeten alle omstandigheden van het geval betrokken worden. Daarbij is niet één enkel kenmerk doorslaggevend: de kantonrechter moet alle kenmerken in onderling verband in ogenschouw nemen. Bij die kenmerken kan gedacht worden aan onder meer de hoogte van de vergoeding, het aantal uren dat gewerkt werd en de mate van aansturing vanuit de vereniging. De kantonrechter stelt vast dat Jansen gedurende meer dan drie maanden steeds meer dan 20 uren per maand heeft gewerkt. Dat gegeven duidt erop dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst. Verdere informatie over dit rechtsvermoeden is te vinden in deze blog. Daarnaast constateert de kantonrechter dat de vergoeding die Jansen ontvangt, fors hoger is dan de fiscaal toegestane vrijwilligersvergoeding en dat Jansen op vaste werktijden aanwezig moest zijn. Op grond van deze kenmerken oordeelt de kantonrechter dat Jansen werkzaam was op basis van een arbeidsovereenkomst. Deze overeenkomst is niet op een (rechts)geldige manier beëindigd, zodat Jansen recht houdt op doorbetaling van zijn loon (totdat de overeenkomst alsnog rechtsgeldig eindigt).

Consequenties

Deze uitspraak maakt duidelijk dat het werken met vrijwilligers niet altijd even vrijblijvend is. Wanneer het onderscheid tussen vrijwilligers en werknemers namelijk niet duidelijk is, kan een vrijwilliger worden aangemerkt als werknemer. Op dat moment heeft hij dus alle bescherming die een werknemer ook heeft. Het is daarom van belang dit onderscheid zo duidelijk mogelijk tot uitdrukking te laten komen.

De uitspraak die aanleiding is voor dit artikel is hier te raadplegen. 

Mocht u naar aanleiding van deze bijdrage vragen hebben, dan kunt u ons bereiken via douwe@florys.nl of 0184 – 208 208.